Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2538
  • วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2549
  • วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2559

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของไพโรจน์

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของไพโรจน์ 3 ปีล่าสุด

  Year Academic 10
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205335 ชื่อวิชา Microprocessor,11 มิ.ย. 2012 - 28 ก.ย. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205491 ชื่อวิชา Electrical Engineering Project I,11 มิ.ย. 2012 - 28 ก.ย. 2012
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205486 ชื่อวิชา Power Electronics,14 พ.ย. 2011 - 2 มี.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205491 ชื่อวิชา Electrical Engineering Project I,11 มิ.ย. 2012 - 28 ก.ย. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205335 ชื่อวิชา Microprocessor,11 มิ.ย. 2012 - 28 ก.ย. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205491 ชื่อวิชา Electrical Engineering Project I,11 มิ.ย. 2012 - 28 ก.ย. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205491 ชื่อวิชา Electrical Engineering Project I,11 มิ.ย. 2012 - 28 ก.ย. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205491 ชื่อวิชา Electrical Engineering Project I,11 ก.ย. 2012 - 28 ก.ย. 2012
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205491 ชื่อวิชา Electrical Engineering Project I,10 มิ.ย. 2013 - 27 ก.ย. 2013
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205491 ชื่อวิชา Electrical Engineering Project I,11 มิ.ย. 2012 - 28 ก.ย. 2012