Person Image

    Education

    • ศษ.ม. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
    • ปร.ด. (การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2559

    แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของฐาปณีย์