แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของจันทนา

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของจันทนา 5 ปีล่าสุด

Year Academic 36
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252351 ชื่อวิชา Algal Biotechnology,20 พ.ย. 2018 - 22 พ.ย. 2018
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :สมบัติการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาแบบภายนอกร่างกายของสารสกัดจากสาหร่ายสีน้ำตาลสกุล Sargassum บริเวณเกาะแ แหล่งทุน :สวพ มก ปี 54,19 ส.ค. 2011 - 20 ส.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :สมบัติการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาแบบภายนอกร่างกายของสารสกัดจากสาหร่ายสีน้ำตาลสกุล Sargassum บริเวณเกาะแ แหล่งทุน :สวพ มก ปี 54,19 ส.ค. 2011 - 20 ส.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :สมบัติการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาแบบภายนอกร่างกายของสารสกัดจากสาหร่ายสีน้ำตาลสกุล Sargassum บริเวณเกาะแ แหล่งทุน :สวพ มก ปี 54,19 ส.ค. 2011 - 20 ส.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้สาหร่ายขนาดใหญ่ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับต้นแบบ แหล่งทุน :ปตท.จำกัด (มหาชน),15 มี.ค. 2012 - 15 พ.ย. 2012
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252552 ชื่อวิชา Bioactive Subatance from Algae,11 ธ.ค. 2013 - 18 ธ.ค. 2013
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252351 ชื่อวิชา Algal Biotechnology,19 ส.ค. 2015 - 21 ส.ค. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252552 ชื่อวิชา Bioactive Subatance from Algae,12 ก.พ. 2014 - 12 ก.พ. 2014
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252351 ชื่อวิชา Algal Biotechnology,23 ก.ย. 2015 - 26 ก.ย. 2015
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252351 ชื่อวิชา Algal Biotechnology,12 ส.ค. 2013 - 12 ส.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252551 ชื่อวิชา Algal Propagation,12 ก.ย. 2013 - 12 ก.ย. 2013
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252351 ชื่อวิชา Algal Biotechnology,7 ม.ค. 2014 - 7 ม.ค. 2014
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252498 ชื่อวิชา Special Problems,11 ต.ค. 2013 - 3 มี.ค. 2014
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :องค์ประกอบ และการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ของสารโพลีแซคคาไรด์ที่สกัดจากสาหร่ายสีน้ำตาลบางชนิด แหล่งทุน :โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT),2 ต.ค. 2006 - 2 ต.ค. 2007
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252351 ชื่อวิชา Algal Biotechnology,3 ก.พ. 2015 - 3 ก.พ. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252351 ชื่อวิชา Algal Biotechnology,8 ก.ย. 2015 - 11 ก.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252351 ชื่อวิชา Algal Biotechnology,21 เม.ย. 2015 - 21 เม.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252351 ชื่อวิชา Algal Biotechnology,30 ก.ย. 2015 - 2 ต.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252351 ชื่อวิชา Algal Biotechnology,14 เม.ย. 2015 - 21 เม.ย. 2015
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252351 ชื่อวิชา Algal Biotechnology,17 มิ.ย. 2013 - 16 ก.ย. 2013
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252351 ชื่อวิชา Algal Biotechnology,24 ก.พ. 2015 - 24 ก.พ. 2015
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252351 ชื่อวิชา Algal Biotechnology,8 ก.ค. 2013 - 15 ก.ค. 2013
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252351 ชื่อวิชา Algal Biotechnology,7 ม.ค. 2014 - 9 ม.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตชีวมวลและน้ำมันของสาหร่ายขนาดเล็กในระบบเพาะเลี้ยงกลางแจ้ง แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก,24 พ.ย. 2014 - 26 ต.ค. 2015
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252351 ชื่อวิชา Algal Biotechnology,23 ม.ค. 2014 - 28 ม.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252552 ชื่อวิชา Bioactive Subatance from Algae,5 ก.พ. 2014 - 12 ก.พ. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252552 ชื่อวิชา Bioactive Subatance from Algae,22 ม.ค. 2014 - 22 ม.ค. 2014
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252498 ชื่อวิชา Special Problems,28 ส.ค. 2014 - 28 ส.ค. 2014
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252351 ชื่อวิชา Algal Biotechnology,21 เม.ย. 2015 - 28 เม.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252552 ชื่อวิชา Bioactive Subatance from Algae,9 มี.ค. 2015 - 16 มี.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252351 ชื่อวิชา Algal Biotechnology,10 ก.พ. 2015 - 17 ก.พ. 2015
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252351 ชื่อวิชา Algal Biotechnology,25 ก.ย. 2018 - 27 ก.ย. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252351 ชื่อวิชา Algal Biotechnology,4 ธ.ค. 2018 - 6 ธ.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252351 ชื่อวิชา Algal Biotechnology,16 ต.ค. 2018 - 18 ต.ค. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252351 ชื่อวิชา Algal Biotechnology,6 พ.ย. 2018 - 8 พ.ย. 2018
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252351 ชื่อวิชา Algal Biotechnology,6 ส.ค. 2019 - 8 ส.ค. 2019