แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของศิริศักดิ์

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของศิริศักดิ์ 1 ปีล่าสุด

Year Academic 1
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02201499 ชื่อวิชา Agricultural Engineering Project,1 พ.ย. 2010 - 25 ก.พ. 2011