Person Image

    Education

    • M.S. (Packaging), ichigan State University
    • กช.บ.(การบัญชี), จุฬาลงมหากรณ์มหาวิทยาลัย

    แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของสมพร