แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของจารุวัฒน์

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของจารุวัฒน์ 4 ปีล่าสุด

Year Academic 15
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01011411 ชื่อวิชา Fundamentals of Pest Management,16 มิ.ย. 2010 - 16 มิ.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การจัดการแมลงศัตรูผักอย่างปลอดภัย,4 พ.ค. 2010 - 4 พ.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004591 ชื่อวิชา Research Methods in Entomology,4 ส.ค. 2010 - 4 ส.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้จุลินทรีย์เพื่อการผลิตข้าวอย่างปลอดภัย,24 ส.ค. 2010 - 24 ส.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01011411 ชื่อวิชา Fundamentals of Pest Management,6 ก.ย. 2010 - 6 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008591 ชื่อวิชา Advan.Research Methdods in Plant Pathology,1 ก.ย. 2010 - 1 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008591 ชื่อวิชา Advan.Research Methdods in Plant Pathology,1 ก.ย. 2010 - 1 ก.ย. 2010
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004591 ชื่อวิชา Research Methods in Entomology,24 มิ.ย. 2011 - 24 มิ.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :การอบรมให้ความรู้เกษตรกร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การควบคุมแมลงศัตรูพืชและแมลงพาหะของข้าวโพด,28 ต.ค. 2011 - 28 ต.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004591 ชื่อวิชา Research Methods in Entomology,24 มิ.ย. 2011 - 24 มิ.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01011411 ชื่อวิชา Fundamentals of Pest Management,27 ก.ค. 2011 - 27 ก.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :เกษตรกรและผู้สนใจ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้จุลินทรีย์ควบคุมแมลงศัตรูผัก,24 ต.ค. 2011 - 24 ต.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :กลไกควบคุมแมลงศัตรูพืช และการชักนำภูมิต้านทานพืชเพื่อป้องกันแมลงของเชื้อ Paenibacillus pabuli แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,1 ก.ค. 2011 - 30 มิ.ย. 2013
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01013221 ชื่อวิชา Tropical Entomology,23 ก.ย. 2014 - 23 ก.ย. 2014
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008561 ชื่อวิชา Advanced Plant Pathology I,1 มิ.ย. 2009 - 30 ต.ค. 2009