Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, ไทย, 2540

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของพัชรี

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของพัชรี 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 12
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053315 ชื่อวิชา Physico-Chemical Analysis of Materials,19 ม.ค. 2009 - 19 ม.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01441691 ชื่อวิชา Research Methodology in Botany,28 ก.ย. 2009 - 28 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008422 ชื่อวิชา Aquatic & Soil Fungi,8 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252313 ชื่อวิชา Phycology,24 ต.ค. 2013 - 7 มี.ค. 2014
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01441691 ชื่อวิชา Research Methodology in Botany,28 ส.ค. 2009 - 28 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01441691 ชื่อวิชา Research Methodology in Botany,28 ส.ค. 2009 - 28 ส.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01441691 ชื่อวิชา Research Methodology in Botany,28 ส.ค. 2009 - 28 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008422 ชื่อวิชา Aquatic & Soil Fungi,1 มิ.ย. 2009 - 29 ก.ย. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 252599 ชื่อวิชา Thesis,28 ต.ค. 2008 - 19 ก.พ. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01441691 ชื่อวิชา Research Methodology in Botany,28 ส.ค. 2009 - 28 ก.ย. 2009
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01441691 ชื่อวิชา Research Methodology in Botany,15 ส.ค. 2012 - 15 ส.ค. 2012
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตกล้วยไม้ปลอดโรคไวรัสอย่างยั่งยืน แหล่งทุน :ทุนอุดหนุน มก.,1 ม.ค. 2018 - 31 ธ.ค. 2018