Person Image

  Education

  • Ph.D. (Film Studies), University of St Andrews , สหราชอาณาจักร, 2560
  • อ.ม. (ภาษาไทย), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2549
  • ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย, 2549
  • อ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับสอง, มหาวิทยาลัยศิลปากร , ไทย, 2545

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของนัทธนัย

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของนัทธนัย 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 17
  2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01376458 ชื่อวิชา Literary Works Adapted to the Performing Arts,28 มิ.ย. 2021 - 22 ต.ค. 2021
  2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วรรณกรรมกับสหสื่อศึกษา ,8 ก.ย. 2021 - 8 ก.ย. 2021
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01999021 ชื่อวิชา Thai Language for Communication,8 ก.ย. 2009 - 8 ก.ย. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 376436 ชื่อวิชา Literary Works of Prince Bidyalongkorn,1 ก.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01376347 ชื่อวิชา Literary Works of Prince Bidyalongkorn,27 ก.ค. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การวิจารณ์แนวหลังอาณานิคม,23 ก.ย. 2009 - 23 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 376346 ชื่อวิชา Literary Works in Nirat Genre,7 ม.ค. 2009 - 4 ก.พ. 2009
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 376101 ชื่อวิชา Literature & Life,3 ธ.ค. 2007 - 29 ก.พ. 2008
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 376101 ชื่อวิชา Literature & Life,3 ธ.ค. 2007 - 29 ก.พ. 2008
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 376101 ชื่อวิชา Literature & Life,3 ธ.ค. 2007 - 29 ก.พ. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การวิจารณ์แนวหลังอาณานิคม,23 ก.ย. 2009 - 23 ก.ย. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :"เขียนบทวิจารณ์อย่างไรให้สร้างสรรค์",17 มิ.ย. 2008 - 17 มิ.ย. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :บทความวิจารณ์วัฒนธรรมและสังคมร่วมสมัยฯ,5 พ.ย. 2008 - 5 พ.ย. 2008
  2022 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :บรรยาย เรื่อง นวนิยายวายในความเคลื่อนไหวทางสังคม,11 ส.ค. 2022 - 11 ส.ค. 2022
  2022 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์สยามทรรศ์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :บรรยายพิเศษ เรื่ือง ซีรีส์วายกับมหาวิทยาลัยในฐานะพื้นที่จินตนาการ,21 ก.ย. 2022 - 21 ก.ย. 2022
  2022 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Meta Thailand ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :บรรยายพิเศษ ตัวตนและเพศสภาพในซีรีส์วาย,21 ก.ค. 2022 - 21 ก.ค. 2022
  2022 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :The Japan Foundation, Bangkok ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โชโจ มังงะ: ประวัติศาสตร์ พลังและอิทธิพลของการ์ตูนผู้หญิงในญี่ปุ่น และแนวโน้มในเมืองไทย,15 ก.ค. 2022 - 15 ก.ย. 2022

  Commercial

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของนัทธนัย 3 ปีล่าสุด

  Year Commercial 3
  2021 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักพิมพ์แสงดาว การใช้ประโยชน์ :จัดทำเป็นหนังสือจัดจำหน่ายในวงกว้าง ,7 ก.ค. 2021 - 30 ก.ย. 2041
  2008 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การใช้ประโยชน์ :นำไปตีพิมพ์รวมเล่มเป็นหนังสือจำหน่ายในวงกว้าง,23 ก.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2039
  2022 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :จีเอ็มเอ็มทีวี และ ออล ดิส เอ็นเตอร์ทนเมนต์ การใช้ประโยชน์ :ให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ภาษาในการพัฒนาบทและสารนอกตัวบทของซีรีส์ คาธ ที่ดัดแปลงจากนวนิยายชื่อเดียวกันของ ปราปต์ ,12 ส.ค. 2022 - 30 พ.ย. 2022