Person Image

    Education

    • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การีฬา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
    • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย, 2562