แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของนภาพร

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของนภาพร 1 ปีล่าสุด

Year Academic 1
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01205364 ชื่อวิชา Digital Control Systems,1 ธ.ค. 2012 - 1 ธ.ค. 2015