Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2536
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • Ph.D.(Plant Protection) , Tokyo University of Technology and Agriculture, Japan, ญี่ปุ่น, 2550

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของสราวุธ

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของสราวุธ 2 ปีล่าสุด

  Year Academic 9
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การบรรยายพิเศษ หลักสูตรการผลิตพืชไร่ รุ่นที่ ๒ ปีการศึกษา 2554 ภาคค่ำ เรื่อง การอารักพืช; วัชพืช,23 มี.ค. 2012 - 23 มี.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การบรรยายพิเศษ การนิสิตหลักสูตรการผลิตพืชไร่ รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ภาคค่ำ เรื่อง อารักขาพืช; วัชพืช,23 มี.ค. 2012 - 23 มี.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01015299 ชื่อวิชา General Practicum,16 ต.ค. 2012 - 18 ต.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01015299 ชื่อวิชา General Practicum,26 ต.ค. 2012 - 29 ธ.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01012399 ชื่อวิชา Practice in Agricultural Chemistry I,16 ต.ค. 2012 - 18 ต.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01012399 ชื่อวิชา Practice in Agricultural Chemistry I,26 ต.ค. 2012 - 29 ธ.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003576 ชื่อวิชา Advanced Plant Breeding II,14 ธ.ค. 2012 - 14 ธ.ค. 2012
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมการข้าว ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกอบรมข้าวลูกผสม,30 เม.ย. 2013 - 3 พ.ค. 2013
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงพันธุ์ข้าวลูกผสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสำหรับการแปรรูปเชิงอุตสาหกรรม แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.),1 พ.ค. 2012 - 30 เม.ย. 2015