Person Image

  Education

  • วท.ม. วิทยาศาสตร์ทางทะเล, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของกนกวรรณ

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของกนกวรรณ 4 ปีล่าสุด

  Year Academic 6
  2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาคุณภาพดินตะกอนบริเวณอ่ายไทยตอนบน ปี 2550 แหล่งทุน :สวพ. มก.,1 ต.ค. 2006 - 30 ก.ย. 2007
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01255413 ชื่อวิชา Crab,4 ม.ค. 2012 - 11 ม.ค. 2012
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01255413 ชื่อวิชา Crab,21 ม.ค. 2013 - 28 ม.ค. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01425498 ชื่อวิชา Special Problems,1 ก.ค. 2013 - 17 พ.ค. 2014
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01255432 ชื่อวิชา Reptantia,4 ก.พ. 2014 - 7 ก.พ. 2014
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01255432 ชื่อวิชา Reptantia,4 ก.พ. 2014 - 7 ก.พ. 2014