Person Image

  Education

  • วท.ม. (วนศาสตร์) ชีววิทยาป่าไม้, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของพฤทธิ์

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของพฤทธิ์ 3 ปีล่าสุด

  Year Academic 12
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302484 ชื่อวิชา Biotech.for Forest Tree Seedling Production,1 ม.ค. 2016 - 27 พ.ค. 2016
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302482 ชื่อวิชา Physiology of Trees,28 มึ.ค. 2016 - 27 พ.ค. 2016
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สรีรวิทยาของพืช และการใช้สารกระตุ้นและยับยั้งการเจริญเติบโตของพืช,24 มึ.ค. 2016 - 25 มึ.ค. 2016
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302484 ชื่อวิชา Biotech.for Forest Tree Seedling Production,4 ม.ค. 2016 - 30 ธ.ค. 2016
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บมจ.ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สรีรวิทยาของพืช และการใช้สารกระตุ้นและยับยั้งการเจริญเติบโตของพืช,24 มึ.ค. 2016 - 25 มึ.ค. 2016
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302484 ชื่อวิชา Biotech.for Forest Tree Seedling Production,4 ม.ค. 2016 - 30 ธ.ค. 2016
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บมจ.ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สรีรวิทยาของพืช และการใช้สารกระตุ้นและยับยั้งการเจริญเติบโตของพืช,24 มึ.ค. 2016 - 25 มึ.ค. 2016
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302131 ชื่อวิชา Dendrology,2 ม.ค. 2017 - 8 มิ.ย. 2017
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302484 ชื่อวิชา Biotech.for Forest Tree Seedling Production,2 ม.ค. 2017 - 8 มิ.ย. 2017
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302131 ชื่อวิชา Dendrology,2 ม.ค. 2017 - 8 มิ.ย. 2017
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302484 ชื่อวิชา Biotech.for Forest Tree Seedling Production,2 ม.ค. 2017 - 8 มิ.ย. 2017
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 302532 ชื่อวิชา Advanced Forest Plant Systematics,10 พ.ย. 2008 - 10 มึ.ค. 2009