แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของสรินทิพย์

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของสรินทิพย์ 3 ปีล่าสุด

Year Public 3
2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สกลนคร การใช้ประโยชน์ :นำมาใช้ในการช่วยเหลือชุมชนในถิ่นธุรกันดารโดยร่วมกับโครงการจูงมือน้องน้อยบนดอยสูง,14 มี.ค. 2013 - 14 มี.ค. 2013
2015 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ชุมชนรอบหนองหารหลวง และลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การใช้ประโยชน์ :รูปแบบการปลูก พันธุ์ และแหล่งรับซื้อ,17 ส.ค. 2015 - 11 ธ.ค. 2015
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร,หน่วยงานราชการในจังหวัดสกลนคร การใช้ประโยชน์ :ใช้ในการประชาสัมพันธ์พื้นที่อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์พันธุ์บัวในอุทยานให้เป็นที่รู้จักทั่วไป,18 ส.ค. 2009 - 26 ส.ค. 2010