แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของวรรณดี

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของวรรณดี 1 ปีล่าสุด

Year Academic 1
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01209527 ชื่อวิชา River Engineering,15 ธ.ค. 2012 - 15 ธ.ค. 2012