Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย, 2545
  • วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2548
  • ปร.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2558

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของศักดิ์ดา

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของศักดิ์ดา 4 ปีล่าสุด

  Year Academic 11
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01206321 ชื่อวิชา Operations Research for Engineers I,21 ต.ค. 2009 - 13 พ.ย. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การวิจัยดำเนินงานเพื่อการจัดการ,8 ก.ย. 2009 - 27 ก.ย. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โปรแกรมเชิงเส้นแบบผ่อนคลายสำหรับการจัดตารางผลิตของกลุ่มงานให้กับเครื่องจักรแบบขนานที่อิสระต่อกันและป แหล่งทุน :ทุนส่วนตัว,3 พ.ย. 2008 - 2 พ.ย. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :วิธีการเชิงละโมบสำหรับการจัดตารางผลิตของกลุ่มงานให้กับเครื่องจักรแบบขนานที่อิสระต่อกันและมีประสิทธิภ แหล่งทุน :ทุนส่วนตัว,4 พ.ย. 2008 - 3 พ.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01206321 ชื่อวิชา Operations Research for Engineers I,30 ต.ค. 2009 - 26 มี.ค. 2010
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01206441 ชื่อวิชา Production Planning & Control,9 มิ.ย. 2008 - 26 มี.ค. 2010
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Procurement decisions regarding shrimp supplies for Thai shrimp processors แหล่งทุน :-,16 ม.ค. 2007 - 15 พ.ย. 2007
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01206441 ชื่อวิชา Production Planning & Control,9 มิ.ย. 2008 - 26 มี.ค. 2010
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :A mathematical model for managing by-size inventory in frozen shrimp industry แหล่งทุน :มหาวิทยาลัยขอนแก่น,12 พ.ย. 2007 - 24 เม.ย. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01206441 ชื่อวิชา Production Planning & Control,30 ธ.ค. 2008 - 26 มี.ค. 2010
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01206321 ชื่อวิชา Operations Research for Engineers I,31 ก.ค. 2017 - 8 ธ.ค. 2017

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของศักดิ์ดา 3 ปีล่าสุด

  Year Public 5
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ การใช้ประโยชน์ :นำผลงานไปเสนอในงานประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2009,21 ต.ค. 2009 - 22 ต.ค. 2009
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :การประชุมวิชาการการขนส่งแห่งชาติ การใช้ประโยชน์ :นำผลงานเผยแพร่ในการประชุมวิชาการการขนส่งแห่งชาติ,28 ต.ค. 2009 - 30 ต.ค. 2009
  2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :IEEM การใช้ประโยชน์ :นำผลงานไปเผยแพร่โดยเข้าร่วมการประชุมวิชาการ,2 ธ.ค. 2007 - 13 พ.ย. 2010
  2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Science Direct "Aquaculture Engineering" การใช้ประโยชน์ :เป็นพื้นฐานองค์ความรู้เพื่อให้งานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อยอด โดยนำเสนอเป็นบทความ วารสาร Aquaculture Engineering, Vol.37, Issue3, November 2007, Pages 215-221,19 พ.ย. 2007 - 13 พ.ย. 2010
  2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Science Direct "Computers and Electronics in Agriculture" การใช้ประโยชน์ :ลงบทความเผยแพร่เพื่อให้เป็นพื้นฐานองค์ความรู้และต่อยอด,30 ธ.ค. 2008 - 13 พ.ย. 2010