Person Image

  Education

  • วท.ด.(โรคพืช), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • วท.บ.(เคมีการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของอรอุมา

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของอรอุมา 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 31
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008422 ชื่อวิชา Aquatic & Soil Fungi,8 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008422 ชื่อวิชา Aquatic & Soil Fungi,8 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008421 ชื่อวิชา Introduction to Mycology,1 พ.ย. 2008 - 31 มี.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้ประโยชน์จากเชื้อราในการควบคุมโรคพืช แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,21 ม.ค. 2009 - 21 ม.ค. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008422 ชื่อวิชา Aquatic & Soil Fungi,1 มิ.ย. 2009 - 29 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008422 ชื่อวิชา Aquatic & Soil Fungi,1 มิ.ย. 2009 - 29 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้ประโยชน์จากเชื้อราในการควบคุมโรคพืช แหล่งทุน :สวพ มก.,21 ม.ค. 2009 - 29 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008422 ชื่อวิชา Aquatic & Soil Fungi,8 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008422 ชื่อวิชา Aquatic & Soil Fungi,1 มิ.ย. 2009 - 29 ก.ย. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008431 ชื่อวิชา Plant Parasitic Nematodes,21 ธ.ค. 2010 - 30 ต.ค. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008573 ชื่อวิชา Biological Control of Plant Pathogens,12 ธ.ค. 2011 - 13 มี.ค. 2012
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 008562 ชื่อวิชา Ecology of Plant Pathogens,3 มิ.ย. 2008 - 23 ก.ย. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 008562 ชื่อวิชา Ecology of Plant Pathogens,3 มิ.ย. 2008 - 23 ก.ย. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 008573 ชื่อวิชา Biological Control of Plant Pathogens,3 มิ.ย. 2008 - 23 ก.ย. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง จ. ระยอง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม : การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมโรคไม้ผลระยะก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระยองและชุมพร,3 ก.ค. 2009 - 3 ก.ค. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008421 ชื่อวิชา Introduction to Mycology,1 พ.ย. 2008 - 31 มี.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008422 ชื่อวิชา Aquatic & Soil Fungi,1 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การควบคุมโรคไม้ผลในระยะก่อนและหลังเก็บกี่ยว,3 ก.ค. 2009 - 3 ก.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้ประโยชน์จากเชื้อราในการควบคุมโรคพืช แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,21 ม.ค. 2009 - 21 ม.ค. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008552 ชื่อวิชา Genetics of Host-Parasite Interaction,8 มิ.ย. 2009 - 14 ก.ย. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008552 ชื่อวิชา Genetics of Host-Parasite Interaction,8 มิ.ย. 2010 - 21 ก.ย. 2010
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008552 ชื่อวิชา Genetics of Host-Parasite Interaction,13 มิ.ย. 2011 - 29 ก.ย. 2011
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008552 ชื่อวิชา Genetics of Host-Parasite Interaction,6 มิ.ย. 2012 - 12 ก.ย. 2012
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008552 ชื่อวิชา Genetics of Host-Parasite Interaction,1 มิ.ย. 2013 - 10 ก.ย. 2013
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008552 ชื่อวิชา Genetics of Host-Parasite Interaction,27 ส.ค. 2014 - 3 ธ.ค. 2014
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008474 ชื่อวิชา Natural Products for Plant Protection,6 พ.ย. 2012 - 21 มี.ค. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008474 ชื่อวิชา Natural Products for Plant Protection,13 พ.ย. 2013 - 30 ม.ค. 2014
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกรปลูกกล้วย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โรคไตรพลายของกล้วยน้ำว้า,6 ก.ค. 2010 - 7 ก.ค. 2014
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008562 ชื่อวิชา Ecology of Plant Pathogens,23 ก.ค. 2013 - 27 ส.ค. 2013
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01535413 ชื่อวิชา Veterinary Toxicology,7 ส.ค. 2017 - 11 ธ.ค. 2017
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมปศุสตว์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมเชิงปฏิบัติการสารพิษจากเชื้อราแห่งชาติ,1 มิ.ย. 2017 - 3 มิ.ย. 2017