Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2544
  • วท.ม.(เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2546
  • วท.ด.(เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2550

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของธิตินันท์

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของธิตินันท์ 4 ปีล่าสุด

  Year Academic 6
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403425 ชื่อวิชา Applied Organic Chemistry,10 ส.ค. 2010 - 26 ต.ค. 2010
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403425 ชื่อวิชา Applied Organic Chemistry,15 ส.ค. 2013 - 5 ก.ย. 2013
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเพิ่มเสถียรภาพของสารกรองรังสียูวีโดยใช้ไซโคลเดกตริน แหล่งทุน :สวพ,1 ต.ค. 2007 - 30 ก.ย. 2009
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การกักเก็บสารออกฤทธิ์ในเครื่องสำอางด้วยอนุภาคนาโนไซโคลเดกตริน-พอลิเมอร์ แหล่งทุน :สวพ,1 ต.ค. 2013 - 30 ก.ย. 2014
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การตกแต่งสำเร็จเชิงเคมีเพื่อลดกลิ่นควันบุหรี่บนผ้าฝ้าย แหล่งทุน :สวพ,1 ม.ค. 2014 - 31 ธ.ค. 2015
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403425 ชื่อวิชา Applied Organic Chemistry,29 ส.ค. 2013 - 5 ก.ย. 2013