Person Image

  Education

  • Ph.D.(Plant Biotechnology), Osaka Prefecture University , ญี่ปุ่น, 2547
  • M.A.(Plant Biotechnology), Osaka Prefecture University, ญี่ปุ่น, 2544
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2541

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของเฌอมาลย์

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของเฌอมาลย์ 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 41
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การหาและวิเคราะห์เครื่องหมายอณูพันธุศาสตร์ของยีนที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกของยีนสีดอกในพืชวงศ์กระเจี แหล่งทุน :วช.,1 ม.ค. 2008 - 31 ธ.ค. 2008
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การหาและวิเคราะห์เครื่องหมายอณูพันธุศาสตร์ของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสาร Terpinene-4-ol ในไพล แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ก.พ. 2007 - 31 ธ.ค. 2008
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองบางชนิดเพื่อการส่งออก แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ก.พ. 2010 - 31 ม.ค. 2011
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007471 ชื่อวิชา Principles of Horticultural Breeding,1 ม.ค. 2014 - 31 ม.ค. 2014
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007571 ชื่อวิชา Advanced Horticultural Breeding,1 ธ.ค. 2011 - 5 มี.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการปรับปรุงพันธุ์พริกลูกผสมสีม่วง แหล่งทุน :ทุนวิจัยส่วนตัว,2 ม.ค. 2012 - 31 ธ.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007571 ชื่อวิชา Advanced Horticultural Breeding,2 ม.ค. 2012 - 5 มี.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการปรับปรุงพันธุ์บัวดินในสภาพปลอดเชื้อโดยใช้รังสีแกมมา แหล่งทุน :ทุนวิจัยส่วนตัว,2 ม.ค. 2012 - 31 ธ.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007571 ชื่อวิชา Advanced Horticultural Breeding,2 ม.ค. 2012 - 5 มี.ค. 2012
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007531 ชื่อวิชา Physiology of Ornamental Plant Production,1 ก.พ. 2014 - 28 ก.พ. 2014
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงพันธุ์หงส์เหิน แหล่งทุน :ส่วนตัว,1 ม.ค. 2014 - 31 ก.ค. 2015
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007531 ชื่อวิชา Physiology of Ornamental Plant Production,1 ก.พ. 2014 - 28 ก.พ. 2014
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเก็บรักษาพันธุ์วานิลลาในสภาพปลอดเชื้อ แหล่งทุน :ทุนส่วนตัว,1 ก.ย. 2014 - 30 ก.ย. 2015
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007575 ชื่อวิชา Molecular Genetics for Horticultural Crops,21 ม.ค. 2015 - 20 พ.ค. 2015
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01015471 ชื่อวิชา Principles of Plant Breeding,22 ก.ย. 2015 - 24 พ.ย. 2015
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007596 ชื่อวิชา Selected Topics in Horticulture,18 ม.ค. 2016 - 11 พ.ค. 2016
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007555 ชื่อวิชา Plant Tissue Culture in Agriculture,15 ก.พ. 2018 - 26 เม.ย. 2018
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007596 ชื่อวิชา Selected Topics in Horticulture,31 ม.ค. 2016 - 6 พ.ค. 2016
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเก็บรักษาพืชสกุลหงส์เหินในสภาพปลอดเชื้อโดยเทคนิคเมล็ดเทียมและการชะลอการเจริญเติบโต แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ก.ย. 2015 - 30 ก.ย. 2016
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาความสามารถในการถ่ายละอองเกสรของพืชสกุลหงส์เหินบางชนิดในประเทศไทย แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2016 - 30 ก.ย. 2017
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007471 ชื่อวิชา Principles of Horticultural Plant Breeding,25 ก.ย. 2018 - 27 พ.ย. 2018
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01015471 ชื่อวิชา Principles of Plant Breeding,7 มิ.ย. 2011 - 20 ก.ย. 2011
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007571 ชื่อวิชา Advanced Horticultural Breeding,14 ก.พ. 2012 - 6 มี.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007571 ชื่อวิชา Advanced Horticultural Breeding,14 ก.พ. 2012 - 6 มี.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007571 ชื่อวิชา Advanced Horticultural Breeding,1 พ.ย. 2012 - 28 ก.พ. 2013
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007571 ชื่อวิชา Advanced Horticultural Breeding,30 พ.ย. 2012 - 31 ธ.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007571 ชื่อวิชา Advanced Horticultural Breeding,30 พ.ย. 2012 - 31 ม.ค. 2013
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Classification of potatoes iun Ethiopia แหล่งทุน :ส่วนตัว,2 ม.ค. 2012 - 28 ก.พ. 2013
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Classification of Poteto in Ethiopia แหล่งทุน :ส่วนตัว,2 ม.ค. 2012 - 28 ก.พ. 2013
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Classification of potatoes iun Ethiopia แหล่งทุน :ส่วนตัว,31 ม.ค. 2012 - 28 ก.พ. 2013
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007531 ชื่อวิชา Physiology of Ornamental Plant Production,1 ม.ค. 2014 - 31 ก.ค. 2014
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007471 ชื่อวิชา Principles of Horticultural Breeding,1 ก.ค. 2013 - 31 ก.ค. 2014
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007531 ชื่อวิชา Physiology of Ornamental Plant Production,15 ม.ค. 2015 - 30 เม.ย. 2015
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007575 ชื่อวิชา Molecular Genetics for Horticultural Crops,14 ม.ค. 2015 - 29 เม.ย. 2015
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007575 ชื่อวิชา Molecular Genetics for Horticultural Crops,14 ม.ค. 2015 - 29 เม.ย. 2015
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01015471 ชื่อวิชา Principles of Plant Breeding,13 ม.ค. 2015 - 5 พ.ค. 2015
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007596 ชื่อวิชา Selected Topics in Horticulture,1 มี.ค. 2016 - 10 พ.ค. 2016
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01015471 ชื่อวิชา Principles of Plant Breeding,25 ส.ค. 2015 - 24 พ.ย. 2015
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007555 ชื่อวิชา Plant Tissue Culture in Agriculture,16 ม.ค. 2017 - 15 พ.ค. 2017
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01015471 ชื่อวิชา Principles of Plant Breeding,1 ส.ค. 2017 - 30 พ.ย. 2017
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01015471 ชื่อวิชา Principles of Plant Breeding,1 ส.ค. 2017 - 30 พ.ย. 2017

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของเฌอมาลย์ 3 ปีล่าสุด

  Year Public 3
  2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :นักปรับปรุงพันธุ์หรือนิสิตด้านปรับปรุงพันธุ์พืช การใช้ประโยชน์ :นำสารละลายยาเม็ดโคลชิซินมาใช้ทดแทนการใช้สารโคลชิซินแบบบริสุทธิ์เพื่อลดอันตรายต่อผู้ใช้สารจากการใช้สารเคมีในการชักนำพืชให้เกิดการกลายพันธุ์,1 เม.ย. 2012 - 30 พ.ย. 2014
  2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Amhara region การใช้ประโยชน์ :ใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการปรับปรุงและคัดเลือกพันธุ์มันฝรั่งในแถบเอธิโอเปีย,1 เม.ย. 2013 - 30 พ.ย. 2014
  2015 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ การบริการวิชาการ และให้คำปรึกษาแก่ผู้สนใจ,1 ม.ค. 2015 - 30 มิ.ย. 2015

  Commercial

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของเฌอมาลย์ 2 ปีล่าสุด

  Year Commercial 5
  2015 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทเอกชน การใช้ประโยชน์ :ขอวิธีการและสูตรอาหารเพาะเลี้ยง และจัดจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ของภาควิชาพืชสวน ,1 ม.ค. 2015 - 30 มิ.ย. 2015
  2015 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มก. การใช้ประโยชน์ :ใช้สูตรอาหารอื่นทดแทนการใช้อาหารสูตร VW ซึ่งต้องมีน้ำมะพร้าวเป็นองค์ประกอบ แต่ในปัจจุบันน้ำมะพร้าวหายากขึ้นและราคาแพง จึงทดสอบสูตรอาหารอื่นทดแทน,1 ม.ค. 2015 - 31 ก.ค. 2016
  2015 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มก. การใช้ประโยชน์ :ใช้สูตรอาหารอื่นทดแทนการใช้อาหารสูตร VW ซึ่งต้องมีน้ำมะพร้าวเป็นองค์ประกอบ แต่ในปัจจุบันน้ำมะพร้าวหายากขึ้นและราคาแพง จึงทดสอบสูตรอาหารอื่นทดแทน,1 ม.ค. 2015 - 31 ก.ค. 2016
  2017 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะเกษตร การใช้ประโยชน์ :ใช้ขยายพันธุ์ในสภาพปลอดเชื้อเพื่อจำหน่ายในงานเกษตรแฟร์,1 ม.ค. 2017 - 31 มี.ค. 2017
  2017 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะเกษตร การใช้ประโยชน์ :ขยายพันธุ์กล้วยไม้เพื่อจำหน่ายในงานเกษตรแฟร์,1 ม.ค. 2017 - 31 มี.ค. 2017