Person Image

Administration

Education

  • ปร.ด.(กีฏวิทยา ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.บ.(การจัดการศัตรูพืช), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของจำนงจิต

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของจำนงจิต 4 ปีล่าสุด

Year Academic 7
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01509321 ชื่อวิชา Veterinary Entomology,1 มิ.ย. 2010 - 31 ต.ค. 2011
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01509563 ชื่อวิชา Parasitic Zoonoses,8 มิ.ย. 2009 - 20 ก.ค. 2009
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01509321 ชื่อวิชา Veterinary Entomology,1 มิ.ย. 2010 - 31 ต.ค. 2010
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01509331 ชื่อวิชา Veterinary Protozoology,4 พ.ย. 2013 - 27 ธ.ค. 2013
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01509321 ชื่อวิชา Veterinary Entomology,1 มิ.ย. 2011 - 31 ต.ค. 2011
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01509211 ชื่อวิชา Veterinary Helminthology,4 พ.ย. 2013 - 27 ธ.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01509321 ชื่อวิชา Veterinary Entomology,3 มิ.ย. 2013 - 27 ก.ย. 2013