Person Image

  Education

  • Ph.D., Kwansei Gakuin University, ญี่ปุ่น, 2011
  • วท.ม.(เคมีอุตสาหกรรม ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2549
  • วท.ม.(เคมี), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ไทย

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของณัฐภรณ์

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของณัฐภรณ์ 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 17
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Asian NIR Consortium and Japan Council of NIR ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :The 1st Asian NIR Symposium and The 24th Japanese NIR Forum,10 พ.ย. 2008 - 14 พ.ย. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ราชมงคลอีสาน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้ประโยชน์จากเทคนิค Near Infrared Spectroscopy,20 ต.ค. 2008 - 24 ต.ค. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมวิชาการเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การตรวจสอบสินค้าเกษตรโดยวิธีไม่ทำลาย NIR workshop รอบที่1,18 พ.ค. 2009 - 22 พ.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมวิชาการเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การตรวจสอบสินค้าเกษตรโดยวิธีไม่ทำลาย NIR workshop รอบที่2,20 เม.ย. 2009 - 24 เม.ย. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ผู้สมัครที่เข้ารับการอบรม ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิค Near Infrared Spectroscopy",15 มึ.ค. 2010 - 19 มึ.ค. 2010
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ผู้สมัครลงทะเบียนเรียนจากภาครัฐและเอกชนรวม 122 คน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี,14 พ.ค. 2012 - 14 พ.ค. 2012
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มผู้สมัครรับการอบรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค Near Infrared Spectroscopy,15 มึ.ค. 2010 - 19 มึ.ค. 2010
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ผู้สมัครลงทะเบียนเรียนจากภาครัฐและเอกชนรวม 14 คน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อบรมปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย,3 ต.ค. 2011 - 7 ต.ค. 2011
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ผู้สมัครลงทะเบียนเรียนจากภาครัฐและเอกชนรวม 122 คน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี The 3rd Asian Near-Infrared Symposium ,14 พ.ค. 2012 - 14 พ.ค. 2012
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054582 ชื่อวิชา App.Near-Infrared Spect.Qua.Assur.Agro-Indus.,18 ม.ค. 2016 - 30 พ.ค. 2016
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การประเมินความแม่นยำในการวิเคราะห์การปลอมปนของข้าวพันธุ์อื่นในเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และปทุมธ แหล่งทุน :สวก.,1 ธ.ค. 2015 - 30 พ.ย. 2016
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ผู้สมัครลงทะเบียนเรียนจากภาครัฐและเอกชนรวม 19 คน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี รุ่นที่ 9,6 ส.ค. 2014 - 6 ส.ค. 2014
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :หน่วยงานผู้จัดอบรมคือ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :หลักสูตรการเตรียมสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรและการตรวจสอบคุณภาพทางเลือก,10 ม.ค. 2018 - 11 ม.ค. 2018
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การติดตามคุณภาพของน้ำอ้อยในขบวนการต้มระเหย และการประยุกต์ใช้เนียร์อินฟราเรดตรวจสอบคุณภาพน้ำอ้อย แหล่งทุน :สกว.,1 มิ.ย. 2016 - 31 ส.ค. 2017
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :หน่วยงานผู้จัดอบรมคือ สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :หลักสูตรการเตรียมสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรและการตรวจสอบคุณภาพทางเลือก,10 ม.ค. 2018 - 11 ม.ค. 2018
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ผู้สมัครลงทะเบียนเรียนจากภาครัฐและเอกชนรวม 19 คน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี รุ่นที่ 9,6 ส.ค. 2014 - 6 ส.ค. 2014
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวิเคราะห์ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ในยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรแบบรวดเร็วด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี แหล่งทุน :สวพ. มก.,1 ม.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2016