แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของประสิทธิ์

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของประสิทธิ์ 4 ปีล่าสุด

Year Academic 8
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422597 ชื่อวิชา Seminar,1 ต.ค. 2009 - 31 มี.ค. 2010
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422597 ชื่อวิชา Seminar,5 พ.ย. 2012 - 22 ก.พ. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422498 ชื่อวิชา Special Problems,2 ก.ค. 2012 - 15 ต.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422597 ชื่อวิชา Seminar,1 พ.ย. 2012 - 28 ก.พ. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการเพื่อจำแนกกลุ่มกำไรขาดทุน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย แหล่งทุน :ทุนส่วนตัว,1 พ.ย. 2012 - 28 ก.พ. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422498 ชื่อวิชา Special Problems,10 มิ.ย. 2013 - 11 ต.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422697 ชื่อวิชา Seminar,25 ก.ค. 2013 - 25 ก.ค. 2013
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422498 ชื่อวิชา Special Problems,17 ส.ค. 2015 - 5 ม.ค. 2016