Person Image

Administration

Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • M.Sc.(Crop Science), Oregon State University, สหรัฐอเมริกา, 2544
  • Ph.D.(Plant Pathology), The Ohio State University, สหรัฐอเมริกา, 2549

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของชัชวาล

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของชัชวาล 5 ปีล่าสุด

Year Academic 21
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416525 ชื่อวิชา Molecular Plant-Microbe Interactions,7 พ.ย. 2011 - 24 มึ.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416558 ชื่อวิชา Analysis of Gene Function & Expression,4 มิ.ย. 2012 - 13 ก.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416558 ชื่อวิชา Analysis of Gene Function & Expression,6 มิ.ย. 2011 - 1 ต.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416557 ชื่อวิชา Plant Molecular Genetics,7 พ.ย. 2011 - 2 มึ.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416559 ชื่อวิชา DNA Markers & Applications,7 พ.ย. 2011 - 2 มึ.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416558 ชื่อวิชา Analysis of Gene Function & Expression,4 มิ.ย. 2012 - 13 ก.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416559 ชื่อวิชา DNA Markers & Applications,1 พ.ย. 2012 - 23 มึ.ค. 2013
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การประเมินความแม่นยำในการวิเคราะห์การปลอมปนของข้าวพันธุ์อื่นในเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และปทุมธ แหล่งทุน :สวก.,1 ธ.ค. 2015 - 30 พ.ย. 2016
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416559 ชื่อวิชา DNA Markers & Applications,7 พ.ย. 2011 - 24 มึ.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416559 ชื่อวิชา DNA Markers & Applications,7 พ.ย. 2011 - 24 มึ.ค. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416525 ชื่อวิชา Molecular Plant-Microbe Interactions,7 พ.ย. 2011 - 24 มึ.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416558 ชื่อวิชา Analysis of Gene Function & Expression,4 มิ.ย. 2012 - 13 ก.ค. 2012
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการอบรมนักวิจัยปาล์มน้ำมันจากประเทศพม่า,6 ก.ค. 2009 - 13 ก.ค. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การปรับปรุงพัปาลืมแบบก้าวกระโดด แหล่งทุน :สวก.,1 ก.ค. 2008 - 30 มิ.ย. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416525 ชื่อวิชา Molecular Plant-Microbe Interactions,7 พ.ย. 2011 - 24 มึ.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416559 ชื่อวิชา DNA Markers & Applications,1 พ.ย. 2012 - 23 มึ.ค. 2013
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416558 ชื่อวิชา Analysis of Gene Function & Expression,4 มิ.ย. 2012 - 13 ก.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416559 ชื่อวิชา DNA Markers & Applications,1 พ.ย. 2012 - 23 มึ.ค. 2013
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416525 ชื่อวิชา Molecular Plant-Microbe Interactions,1 พ.ย. 2010 - 26 มึ.ค. 2011
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416554 ชื่อวิชา DNA Markers & Applications,16 ม.ค. 2017 - 13 พ.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416457 ชื่อวิชา Genome & DNA Markers,16 ม.ค. 2017 - 13 พ.ค. 2017

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของชัชวาล 2 ปีล่าสุด

Year Public 3
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทโกลเด้นเทเนอร่าจำกัด การใช้ประโยชน์ :นำไปใช้ในการขยายพันธุ์ปาล์ม,1 ม.ค. 2011 - 7 พ.ค. 2012
2016 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี การใช้ประโยชน์ :เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ การใช้เทคนิคการกลายพันธุ์เพื่อสร้างความหลากหลาย ทางพันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุ์พืช ,22 มิ.ย. 2016 - 22 มิ.ย. 2016
2016 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี การใช้ประโยชน์ :เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ การใช้เทคนิคการกลายพันธุ์เพื่อสร้างความหลากหลาย ทางพันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุ์พืช ,22 มิ.ย. 2016 - 22 มิ.ย. 2016