แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของวราภรณ์

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของวราภรณ์ 3 ปีล่าสุด

Year Academic 5
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01507412 ชื่อวิชา Veterinary Radiology and Ultrasound,6 ก.ย. 2012 - 11 ก.ย. 2015
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01507412 ชื่อวิชา Veterinary Radiology and Ultrasound,6 มิ.ย. 2013 - 10 ก.ย. 2015
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01507412 ชื่อวิชา Veterinary Radiology and Ultrasound,6 มิ.ย. 2013 - 10 ก.ย. 2015
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01507412 ชื่อวิชา Veterinary Radiology and Ultrasound,19 ก.ย. 2013 - 22 ต.ค. 2015
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการวิจัยและพัฒนาแผ่นดามกระดูกและหมุดยึดสำหรับสัตว์เล็ก แหล่งทุน :เงินรายได้คณะ และเงินรายได้ส่วนกลาง มก.,1 มิ.ย. 2011 - 30 พ.ย. 2013

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของวราภรณ์ 3 ปีล่าสุด

Year Public 7
2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงพยาบาลสัตว์ การใช้ประโยชน์ :รักษาสัตว์ป่วยที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์,5 ก.ย. 2013 - 26 ก.ย. 2015
2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :วินิจฉัยสัตว์ป่วย ที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์ ,3 มิ.ย. 2013 - 9 ก.ย. 2015
2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงพยาบาลสัตว์ การใช้ประโยชน์ :รักษาสัตว์ป่วยที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์,5 ก.ย. 2012 - 25 ก.ย. 2015
2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงพยาบาลสัตว์ การใช้ประโยชน์ :รักษาสัตว์ป่วยที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์,5 ก.ย. 2013 - 25 ก.ย. 2015
2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงพยาบาลสัตว์ การใช้ประโยชน์ :วินิจฉัยสัตว์ป่วยโรค Portosystemic shunt ที่มาเข้ารับการรักษาภายในโรงพยาบาลสัตว์ ,2 ก.ย. 2013 - 26 ก.ย. 2015
2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงพยาบาลสัตว์ การใช้ประโยชน์ :วินิจฉัยและรักษาสัตว์ป่วยทีเข้ามารับการรักษา ที่โรงพยาลสัตว์ ,1 ก.ย. 2014 - 25 ก.ย. 2015
2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงพยาบาลสัตว์ และสัตวแพทย์ทั่วไป การใช้ประโยชน์ :รักษาสัตว์ป่วยที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์ ,5 ก.ย. 2013 - 25 ก.ย. 2015