Person Image

  Education

  • ปร.ด.(ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของปุญญิศา

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของปุญญิศา 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 15
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009442 ชื่อวิชา Soil Survey,8 มิ.ย. 2009 - 18 ก.ย. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02050543 ชื่อวิชา N&S Land Use of Tropical Soil Resources,1 พ.ย. 2010 - 21 ก.พ. 2011
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02050543 ชื่อวิชา N&S Land Use of Tropical Soil Resources,4 ต.ค. 2010 - 21 ก.พ. 2011
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02028443 ชื่อวิชา Soils of Thailand,11 มิ.ย. 2013 - 21 มิ.ย. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02028442 ชื่อวิชา Soil Survey,7 ม.ค. 2013 - 21 ม.ค. 2013
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02028443 ชื่อวิชา Soils of Thailand,26 ม.ค. 2015 - 31 ม.ค. 2015
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02028443 ชื่อวิชา Soils of Thailand,26 ม.ค. 2015 - 31 ม.ค. 2015
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02028443 ชื่อวิชา Soils of Thailand,25 ส.ค. 2014 - 29 ส.ค. 2014
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 009543 ชื่อวิชา Tropical Soils,31 ต.ค. 2008 - 19 ก.พ. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009532 ชื่อวิชา Soil Mineralogy,3 มิ.ย. 2009 - 18 ก.ย. 2009
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009532 ชื่อวิชา Soil Mineralogy,4 มิ.ย. 2007 - 24 ก.ย. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009542 ชื่อวิชา Soil Genesis & Classification,9 พ.ย. 2009 - 4 ธ.ค. 2009
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02028443 ชื่อวิชา Soils of Thailand,9 ก.ย. 2013 - 20 ก.ย. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02028443 ชื่อวิชา Soils of Thailand,9 ก.ย. 2013 - 14 ก.ย. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02028443 ชื่อวิชา Soils of Thailand,11 มิ.ย. 2013 - 21 มิ.ย. 2013