Person Image

    Education

    • สถ.บ.(สถาปัตยกรรม) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
    • M.Arch.(Architecture), University of Illinois , สหรัฐอเมริกา

    แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของยุพยง