Person Image

    Education

    • ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2558
    • วท.ม.(เทคโนโลยีอาหาร), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2547
    • วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย, 2544

    แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของบุศราวรรณ