Person Image

  Education

  • วท.บ. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538
  • วท.ม. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
  • วท.ด. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ไทย, 2548

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของวิวัฒน์

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของวิวัฒน์ 2 ปีล่าสุด

  Year Academic 10
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420374 ชื่อวิชา Physics of Gemstones,2 พ.ย. 2009 - 26 ก.พ. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ผลของการอาบรังสีต่อลักษณะเฉพาะของทัวร์มาลีน แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420374 ชื่อวิชา Physics of Gemstones,2 พ.ย. 2009 - 26 ก.พ. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420374 ชื่อวิชา Physics of Gemstones,2 พ.ย. 2009 - 26 ก.พ. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420411 ชื่อวิชา Computational Physics,7 มิ.ย. 2010 - 30 ก.ย. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420374 ชื่อวิชา Physics of Gemstones,2 พ.ย. 2009 - 26 ก.พ. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาผลของการเผาอบต่อสีของเซอร์คอน แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420374 ชื่อวิชา Physics of Gemstones,2 พ.ย. 2009 - 26 ก.พ. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420374 ชื่อวิชา Physics of Gemstones,1 ต.ค. 2009 - 26 ก.พ. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ผลของการอาบรังสีต่อลักษณะเฉพาะของทัวร์มาลีน แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010