Person Image

  Education

  • ศษ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา), มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2541
  • ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • ค.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2561

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของเกษมสันต์

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของเกษมสันต์ 1 ปีล่าสุด

  Year Academic 1
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008431 ชื่อวิชา Plant Parasitic Nematodes,8 มิ.ย. 2010 - 31 ต.ค. 2011