Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมีการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
  • ปร.ด.(ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของศวพร

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของศวพร 3 ปีล่าสุด

  Year Academic 8
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009571 ชื่อวิชา Soil Management for Food Safety,3 ส.ค. 2009 - 17 ส.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009481 ชื่อวิชา Soil Pollution & Its Management,1 ก.ย. 2009 - 15 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009571 ชื่อวิชา Soil Management for Food Safety,1 ก.ค. 2009 - 1 ก.ค. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์ย่อยสลายลิกนินจากเชื้อราเส้นใยสีขาวสายพันธุ์คัดเลือกในอาหารที แหล่งทุน :สวพ,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007422 ชื่อวิชา Vegetable Production Management,16 ธ.ค. 2013 - 16 ธ.ค. 2013
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009481 ชื่อวิชา Soil Pollution & Its Management,14 มิ.ย. 2009 - 24 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009481 ชื่อวิชา Soil Pollution & Its Management,1 ก.ย. 2009 - 2 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :เกษตรกร กลุ่มผลิตผักในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :-,8 ก.ค. 2009 - 10 ก.ย. 2009