Person Image

    Education

    • ปรด. (นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2563
    • บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2545
    • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2542

    แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของวรสิทธิ์