แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของต่อศักดิ์

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของต่อศักดิ์ 1 ปีล่าสุด

Year Academic 1
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01203341 ชื่อวิชา Sanitary Engineering & Water Supply,19 ม.ค. 2015 - 24 ม.ค. 2015