Person Image

  Education

  • ปร.ด.( วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • ศศ.ม.(การสอนคณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • ศษ.บ.(การสอนคณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของต้องตา

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของต้องตา 1 ปีล่าสุด

  Year Academic 1
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01158431 ชื่อวิชา Computer Application for Mathematics Teachers,15 ส.ค. 2016 - 17 ธ.ค. 2016