Person Image

  Education

  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของงามจิตร

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของงามจิตร 2 ปีล่าสุด

  Year Public 8
  2015 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ชุมชนบ้านต้นแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ การใช้ประโยชน์ :เจ้าหน้าที่อาสาแรงงานที่เข้ารับการฝึกอบรมที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ นำความรู้และวิธีการทำข้าวผักแท่งที่ได้รับมาถ่ายทอดสู่กลุ่มแม่บ้านเพื่อผลิตจำหน่าย,3 ต.ค. 2015 - 4 ต.ค. 2015
  2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ประชาชนทั่วไป การใช้ประโยชน์ :การนำผลงานวิจัยเผยแพร่สู่ประชาชนทั่วไป โดยหนังสือพิมพ์บ้านเมือง วันที่ 2 มีนาคม 2554 ปีที่ 9 ฉบับที่ 2650 หน้า 13 เรื่อง "มก.คิดสูตรแซนด์วิชสเปรดน้ำนมถั่วเหลือง" ,2 มี.ค. 2011 - 2 มี.ค. 2011
  2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ประชาชนทั่วไป การใช้ประโยชน์ :การนำผลงานวิจัยเผยแพร่สู่ประชาชนทั่วไป โดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ 4 มีนาคม 2554 หน้า 7 คอลัมภ์ ทำได้ไม่จน เรื่อง "แซนด์วิชสเปรดน้ำนมถั่วเหลือง เปิบสะดวก เพื่อคนรักสุขภาพ",4 มี.ค. 2011 - 4 มี.ค. 2011
  2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ประชาชนทั่วไป การใช้ประโยชน์ :การนำผลงานวิจัยเผยแพร่สู่ประชาชนทั่วไป โดย หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก วันที่ 8 มีนาคม 2554 หน้า 12 เรื่อง "แซนด์วิชสเปรด น้ำนมถั่วเหลือง สูตรไขมันต่ำเอาใจคนรักสุขภาพ",8 มี.ค. 2011 - 8 มี.ค. 2011
  2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ประชาชนทั่วไป การใช้ประโยชน์ :การนำผลงานวิจัยเผยแพร่สู่ประชาชนทั่วไป โดยหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ วันที่ 14 มีนาคม 2554 หน้า 24 เรื่อง "แซนด์วิชเพื่อสุขภาพสูตรน้ำนมถั่วเหลือง ",14 มี.ค. 2011 - 14 มี.ค. 2011
  2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ประชาชนทั่วไป การใช้ประโยชน์ :การนำผลงานวิจัยเผยแพร่สู่ประชาชนทั่วไป โดยนิตยสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน ฉบับที่ 499 คอลัมภ์ ผลิตภัณฑ์น่าชิม เรื่อง "นักวิจัย มก.คิดสูตรแซนด์วิชสเปรดน้ำนมถั่วเหลือง ลดไขมัน สะดวก อร่อย อิ่มท้องอย่างสุขภาพดี" ,15 มี.ค. 2011 - 31 มี.ค. 2011
  2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ประชาชนทั่วไป การใช้ประโยชน์ :ร่วมคุยและเสนอรผลงาน รายการคลินิกชีวรักษ์ ออกอากาศสดผ่านสถานี Health Plus Channel วันที่ 25 มีนาคม 2554 เวลา 14.00 - 15.30 น.,25 มี.ค. 2011 - 25 มี.ค. 2011
  2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :food industry network co.,ltd. การใช้ประโยชน์ :วิทยากรบรรยาย เรื่องผลิตภัณฑ์อาหารสร้างสุขภาพ: เรียนร้จากต้นแบบเพื่อการพํฒนา,5 มี.ค. 2011 - 5 มี.ค. 2011

  Commercial

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของงามจิตร 1 ปีล่าสุด

  Year Commercial 1
  2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทแปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด การใช้ประโยชน์ :บริษัทแปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด ได้นำผลิตภัณฑ์สแนคที่ใช้ข้าวโพดสีม่วงเป็นวัตถุดิบหลักซึ่งเกิดจากการศึกษาวิจัยในโครงการ"นวัตกรรมสแนคข้าวโพดสีม่วงด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน"ไปเผยแพร่เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์แจกในงานสัมมนาวิชาการ"ข้าวโพดแฟนซีสีม่วง111นวัตกรรมใหม่ของวงการเกษตรกรไทย"เพื่อเพิ่มมูลค่าและแสดงศักยภาพของการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวโพดสีม่วง ซึ่งเป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของผู้ประกอบการต่อการเผยแพร่เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดสีม่วงดังกล่าว,24 ก.ค. 2012 - 24 ก.ค. 2013