Person Image

    Education

    • สพ.บ. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
    • ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

    แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของขนิษฐา