Person Image

  Education

  • วท.บ. (คณิตศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2538
  • วท.ม. (คณิตศาสตร์) , มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2543
  • ปร.ด. (คณิตศาสตร์) , มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2550

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของพันทิพย์

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของพันทิพย์ 1 ปีล่าสุด

  Year Academic 1
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01417544 ชื่อวิชา Numerical Analysis II,1 มิ.ย. 2010 - 4 ส.ค. 2010