Person Image

  Education

  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การอาหาร) , ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2554
  • วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร), ม.ขอนแก่น, ไทย, 2545
  • วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร), ม.ขอนแก่น, ไทย, 2539

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของอรัญญา

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของอรัญญา 4 ปีล่าสุด

  Year Academic 8
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิชา 04801323 กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร,14 ก.ย. 2015 - 15 ก.ย. 2015
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิชา 04801323 กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร,14 ก.ย. 2015 - 15 ก.ย. 2015
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิชาเทคนิควิจัย,10 มิ.ย. 2013 - 30 ก.ย. 2013
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ผลของกระบวนการผลิตและสภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณสารกาบาและสารต้านออกซิเดชันของข้าวฮางงอก แหล่งทุน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,1 ก.ค. 2015 - 31 ม.ค. 2017
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ผลของกระบวนการผลิตและสภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณสารกาบาและสารต้านออกซิเดชันของข้าวฮางงอก แหล่งทุน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว),1 ก.ค. 2015 - 31 ม.ค. 2017
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ผลของกระบวนการผลิตและสภาวะการเก็บรักษาต่อปริมาณสารกาบาและสารต้านออกซิเดชันของข้าวฮางงอก แหล่งทุน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว),1 ก.ค. 2015 - 31 ม.ค. 2017
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052342 ชื่อวิชา Food Quality Measure. & Shelf-life Evaluation,10 มี.ค. 2016 - 11 มี.ค. 2016
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ผลของระยะการสุกของผลเม่าและปริมาณของแข็งต่อความคงตัวของน้ำเม่า แหล่งทุน :สวพ. มก. ,1 ต.ค. 2017 - 30 ก.ย. 2018

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของอรัญญา 3 ปีล่าสุด

  Year Public 5
  2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วิสาหกิจชุมชนบ้านโคกสว่าง สกลนคร การใช้ประโยชน์ :อบรมการกระบวนการผลิตเครื่องดื่มชาข้าวฮางพร้อมบริโภค อบรม GMP ในการผลิต,22 พ.ค. 2014 - 22 พ.ค. 2014
  2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วิสาหกิจชุมชนบ้านโคกสว่าง สกลนคร การใช้ประโยชน์ :อบรมการกระบวนการผลิตเครื่องดื่มชาข้าวฮางพร้อมบริโภค อบรม GMP ในการผลิต,22 พ.ค. 2014 - 22 พ.ค. 2014
  2016 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสกลนคร การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่เอกสารในงานข้าวฮางโลก ของจังหวัดสกลนคร,24 ก.พ. 2016 - 1 มี.ค. 2016
  2016 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสกลนคร การใช้ประโยชน์ :เอกสารเผยแพร่ในงานข้าวฮางโลก จังหวัดสกลนคร,24 ก.พ. 2016 - 1 มี.ค. 2016
  2015 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวฮาง 6 กลุ่มในจังหวัดสกลนคร การใช้ประโยชน์ :อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง มาตรฐานการผลิตข้าวฮางเพื่อให้ได้คุณภาพ ,23 มี.ค. 2015 - 23 มี.ค. 2015

  Commercial

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของอรัญญา 1 ปีล่าสุด

  Year Commercial 2
  2015 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ชุมนุมเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ มก.ฉกส. และโครงการต้นกล้าสีขาว ธ.กรุงไทย การใช้ประโยชน์ :ผลิตชาข้าวฮางเพื่อขายและประชาสัมพันธ์ในงานเกษตรแฟร์ นนทรีอีสานครั้งที่ 10,26 พ.ย. 2015 - 2 ธ.ค. 2015
  2015 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ชุมนุมเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ มก.ฉกส. และโครงการต้นกล้าสีขาว ธ.กรุงไทย การใช้ประโยชน์ :ผลิตชาข้าวฮางเพื่อขายและประชาสัมพันธ์ในงานเกษตรแฟร์ นนทรีอีสานครั้งที่ 10,26 พ.ย. 2015 - 2 ธ.ค. 2015