Person Image

  Education

  • วท.บ.( เทคโนโลยีชีวภาพ ), มหาวิทยาลัยรังสิต , ไทย, 2534
  • วท.ม.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2541
  • วท.ด.(Ph.D) (Pharmaceutical Science)., Pharmaceutics Chang Mai University, ไทย, 2510
  • ป.ก.ส.(Certification of Quality Assurance Agriculture and Agro-Industrial) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของสุพนิดา

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของสุพนิดา 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 65
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มวิสาหกิจไร่สานฝันธารน้ำใส อำเภอเมือง จังหวัด ลพบุรี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสกัดสมุนไพรตำรับโอสถพระนารายณ์และการผลิตบาล์มหม่องทาพระเส้นตำรับโอสถพระนารายณ์ การผลิตครีมนวดทาพระเส้นตำรับโอสถพระนารายณ์ ,28 พ.ค. 2015 - 30 ก.ย. 2016
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มวิสาหกิจไร่สานฝันธารน้ำใส อำเภอเมือง จังหวัด ลพบุรี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสกัดสมุนไพรตำรับโอสถพระนารายณ์และการผลิตบาล์มหม่องทาพระเส้นตำรับโอสถพระนารายณ์ การผลิตครีมนวดทาพระเส้นตำรับโอสถพระนารายณ์ ,28 พ.ค. 2015 - 30 ก.ย. 2016
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การส่งเสริมธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เชิงพาณิชย์ (ผลิตภัณฑ์ตำรับโอสถพระนารายณ์) แหล่งทุน :สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ,5 พ.ค. 2014 - 30 ก.ย. 2016
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การส่งเสริมธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เชิงพาณิชย์ (ผลิตภัณฑ์ตำรับโอสถพระนารายณ์) แหล่งทุน :สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ,5 พ.ค. 2014 - 30 ก.ย. 2016
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :วิสาหกิจชุมชน ณ บ้านม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาการใช้ประโยชน์ถอบแถบน้ำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสัตว์เลี้ยง,10 ก.ย. 2015 - 30 ก.ย. 2015
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :วิสาหกิจชุมชน ณ บ้านม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาการใช้ประโยชน์ถอบแถบน้ำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสัตว์เลี้ยง,10 ก.ย. 2015 - 30 ก.ย. 2015
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054343 ชื่อวิชา Laboratory in Physical Quility Measurement,18 เม.ย. 2016 - 21 เม.ย. 2016
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054343 ชื่อวิชา Laboratory in Physical Quility Measurement,18 เม.ย. 2016 - 21 เม.ย. 2016
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตนีโอโซมกักเก็บน้ำมันรำข้าวก่ำฤทธิ์ทางชีวภาพนีโอโซมน้ำมันรำข้าวก่ำประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์เซรัม แหล่งทุน :สวพ มก,25 พ.ค. 2015 - 29 เม.ย. 2017
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตนีโอโซมกักเก็บน้ำมันรำข้าวก่ำฤทธิ์ทางชีวภาพนีโอโซมน้ำมันรำข้าวก่ำประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์เซรัม แหล่งทุน :สวพ มก,25 พ.ค. 2015 - 29 เม.ย. 2017
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 054451 ชื่อวิชา Techniques for Product Development,15 ธ.ค. 2008 - 18 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01006344 ชื่อวิชา Clothing & Man,16 ก.ย. 2009 - 16 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การผลิตสบู่ก้อนใสและก้อนขุ่นจากน้ำมันสบู่ดำ,20 ต.ค. 2009 - 20 ต.ค. 2009
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนานีโอโซมจากน้ำมันสบู่ดำสายพันธุ์ไร้พิษเพื่อประยุกต์ใช้ในทางเครื่องสำอาง แหล่งทุน :โครงการเคยูไบโอดีเซล-สวพปี2554,30 ก.ย. 2011 - 1 ต.ค. 2013
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากโปรตีนไฮโดรไลเสทจากไหมไทยพันธุ์พื้นเมืองโดยเทคนิคการนำส่งสารแบบนิโอโ แหล่งทุน :สวพ. มก,30 ก.ย. 2009 - 1 ต.ค. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054351 ชื่อวิชา Principles of Agro-Ind. Product Development,10 ส.ค. 2009 - 19 ส.ค. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,24 มิ.ย. 2010 - 1 ก.ค. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054351 ชื่อวิชา Principles of Agro-Ind. Product Development,10 ส.ค. 2009 - 19 ส.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากโปรตีนไหมไทยพันธุ์พื้นเมืองโดยเทคนิคการนำส่งสารแบบนีโอโซม แหล่งทุน :สวพ มก,30 ก.ย. 2009 - 31 ต.ค. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :โครงการเคยูไบโอดีเซล ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การนำน้ำมันสบู่ดำมาใชพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนใส,2 ธ.ค. 2009 - 2 ก.ย. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการพัฒนาวัตถุดิบกักเก็บในอนุภาคขนาดเล็กจากน้ำมันสบุ่ดำไร้พิษ แหล่งทุน :สวพและปตท,30 ก.ย. 2010 - 30 ก.ย. 2012
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สัมนาเภสัชกรรมนาโน จ.เชียงใหม่ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การพัฒนานีโอโซมจากไหมไทย,7 เม.ย. 2009 - 10 ก.ย. 2010
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ข้อเสนอโครงการขยายการผลิตวัตถุดิบนีโอโซมจากไหมไทยพื้นเมืองเพื่ออุตสาหกรรม แหล่งทุน :สวพ สวทช,1 ต.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2012
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมหม่อนไหมเฉลิมพระเกีรติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาบุคลากรในกรมหม่อนไหม เรื่อง โปรตีนจากไหม : การผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง,23 มิ.ย. 2015 - 2 ก.ค. 2015
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,10 มิ.ย. 2010 - 17 มิ.ย. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,10 มิ.ย. 2010 - 17 มิ.ย. 2010
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054351 ชื่อวิชา Principles of Agro-Ind. Product Development,18 มิ.ย. 2012 - 27 ส.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054462 ชื่อวิชา Consumer Research In Agro-Indus.Pro.Develop.,14 มิ.ย. 2012 - 28 มิ.ย. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,14 มิ.ย. 2012 - 21 มิ.ย. 2012
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมหม่อนไหมเฉลิมพระเกีรติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในกรมหม่อนไหม เรื่อง โปรตีนจากไหม : การผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง,23 มิ.ย. 2015 - 2 ก.ค. 2015
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,16 มิ.ย. 2011 - 16 มิ.ย. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประยุกต์ใช้เอนไซม์ในอุตสาหกรรม,25 พ.ค. 2011 - 27 พ.ค. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ผู้สมัครเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานรัฐและเอกชน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี,3 ต.ค. 2011 - 7 ต.ค. 2011
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,7 ม.ค. 2012 - 7 ม.ค. 2012
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,16 มิ.ย. 2011 - 16 ก.พ. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054351 ชื่อวิชา Principles of Agro-Ind. Product Development,18 มิ.ย. 2012 - 27 ส.ค. 2012
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ผู้สมัครเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานรัฐและเอกชน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี ปี 2554,3 ต.ค. 2011 - 7 ต.ค. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ผู้สมัครเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานรัฐและเอกชน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี ปี 2554,3 ต.ค. 2011 - 7 ต.ค. 2011
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,11 ม.ค. 2015 - 25 ม.ค. 2015
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054551 ชื่อวิชา Development of Agro-Industrial Product,12 พ.ย. 2012 - 25 มี.ค. 2013
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054551 ชื่อวิชา Development of Agro-Industrial Product,12 พ.ย. 2012 - 26 พ.ย. 2012
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :กิจกรรมการฝึกอบรม ศึกษาดูงานและการจัดทำสื่อดิจิทัลเพื่อการเผยแพร่ภายใต้โครงการการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป,1 ก.ค. 2015 - 30 ก.ย. 2015
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :การบรรยายในโครงการฝึกอบรมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเตรียมสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและแนวทางการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์,8 ก.ค. 2014 - 10 ก.ค. 2014
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อบรมเชิงปฏบิติการนำสารสกัดจากพืชสมุนไพรมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและการตรวจสอบคุณภาพ,5 มิ.ย. 2017 - 21 มิ.ย. 2017
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,17 ส.ค. 2015 - 31 ส.ค. 2015
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,20 ส.ค. 2012 - 31 ส.ค. 2017
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054511 ชื่อวิชา Product Development Technology,19 ส.ค. 2013 - 30 ส.ค. 2013
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการบริการวิชาการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร,20 ก.พ. 2017 - 28 ก.พ. 2017
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดจากกล้วยไม้ แหล่งทุน :สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน),15 เม.ย. 2014 - 30 ก.ย. 2016
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054451 ชื่อวิชา Techniques for Product Development,16 ม.ค. 2017 - 28 ม.ค. 2017
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของพังกาหัวสุมดอกแดงเพื่อการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง แหล่งทุน :สวพ มก,3 ต.ค. 2016 - 28 ก.ย. 2018
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054343 ชื่อวิชา Laboratory in Physical Quility Measurement,18 เม.ย. 2016 - 21 เม.ย. 2016
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054323 ชื่อวิชา Processing of Agro-Industrial Products II,18 เม.ย. 2016 - 21 เม.ย. 2016
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054351 ชื่อวิชา Principles of Agro-Ind. Product Development,18 มิ.ย. 2012 - 27 ส.ค. 2012
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แบบเสนอโครงการขยายการผลิตไลโบโซมจากมะขามป้อมจากสายพันธุ์ที่ผ่านการคักเลือก แหล่งทุน :วช สวพ,30 ก.ย. 2010 - 31 มี.ค. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประยุกต์ใช้เอนไซม์ในอุตสาหกรรม ,25 พ.ค. 2011 - 27 พ.ค. 2011
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง จากโปรตีนรำข้าว,21 มี.ค. 2017 - 22 มี.ค. 2017
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง จากโปรตีนรำข้าว,28 มี.ค. 2017 - 29 มี.ค. 2017
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตสารสำคัญจากรำข้าวไรซ์เบอรี่สกัดน้ำมันเพื่อ ผลิตภัณฑ์เสริม สุขภาพและความงาม แหล่งทุน :สภาวิจัยแห่งชาติ,30 มี.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ : การผลิตโปรตีนรำข้าวที่มีคุณสมบัติเชิงหน้าที่และฤทธิ์ทางชีวภาพ แหล่งทุน :สวพ.มก,10 พ.ย. 2014 - 30 มี.ค. 2016
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การสกัดและศึกษาสมบัติเชิงหน้าที่ของใยอาหารจากรำข้าวสกัดไขมัน แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 พ.ย. 2016 - 31 พ.ค. 2017
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาสารที่กักเก็บในอนุภาคขนาดเล็กที่ผสมโปรตีนจาไหมไทยพันธุ์พื้นเมือง แหล่งทุน :สวพ มก,5 พ.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2010
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054323 ชื่อวิชา Processing of Agro-Industrial Products II,4 เม.ย. 2016 - 7 เม.ย. 2016
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การสกัด การผลิตผลิตภัณฑ์บาล์มนวด และครีมนวดทาพระเส้นตำรับโอสถพระนารายณ์ แหล่งทุน :สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ องค์การมหาชน) ,18 พ.ค. 2015 - 30 ก.ย. 2016
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มวิสาหกิจไร่สานฝันธารน้ำใส อำเภอเมือง จังหวัด ลพบุรี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การสกัด การผลิตผลิตภัณฑ์บาล์มนวด และครีมนวดทาพระเส้นตำรับโอสถพระนารายณ์,28 พ.ค. 2015 - 30 ก.ย. 2016

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของสุพนิดา 5 ปีล่าสุด

  Year Public 9
  2015 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มวิสาหกิจไร่สานฝันธารน้ำใส อำเภอเมือง จังหวัด ลพบุรี การใช้ประโยชน์ :ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสกัดสมุนไพรตำรับโอสถพระนารายณ์และการผลิตบาล์มหม่องทาพระเส้นตำรับโอสถพระนารายณ์ การผลิตครีมนวดทาพระเส้นตำรับโอสถพระนารายณ์ ,28 พ.ค. 2015 - 30 ก.ย. 2016
  2015 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มวิสาหกิจไร่สานฝันธารน้ำใส อำเภอเมือง จังหวัด ลพบุรี การใช้ประโยชน์ :ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสกัดสมุนไพรตำรับโอสถพระนารายณ์และการผลิตบาล์มหม่องทาพระเส้นตำรับโอสถพระนารายณ์ การผลิตครีมนวดทาพระเส้นตำรับโอสถพระนารายณ์ ,28 พ.ค. 2015 - 30 ก.ย. 2016
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :อบรมภาคเอกชน การใช้ประโยชน์ :นำเสนการผลิตสบู่ก้อนใสจากน้ำมันสบู่ดำ,2 ธ.ค. 2009 - 3 ธ.ค. 2009
  2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :รายการเส้นทางทำกิน การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่โดยให้สัมภาษณ์รายการวิทยุเครือข่ายสถาบันฯ,20 ส.ค. 2010 - 20 ส.ค. 2010
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :นำถ่ายทอดแก่ผู้อบรมจำนวน 54 คน การใช้ประโยชน์ :แนวทางการผลิตสบู่ก้อนใสผสมน้ำมันสบุ่ดำ,3 ธ.ค. 2009 - 23 ก.ย. 2010
  2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) การใช้ประโยชน์ :ดำเนินการผลิตครีมบรุงผิวหน้าสำหรับกลางคืนผสมสารสกัดกล้วยไม้,6 พ.ค. 2014 - 30 ก.ย. 2015
  2016 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันผลิตผลเกษตรฯ การใช้ประโยชน์ :ดำเนินการผลิตเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบขึ้นเพื่อการเผยแพร่และทดสอบตลาดภายใต้โครงการทดสอบตลาดของสถาบันฯ,15 พ.ย. 2016 - 15 ก.พ. 2017
  2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วารสารเคหะการเกษตร การใช้ประโยชน์ :นคร เหลืองประเสริฐ, สุดประสงค์ สุวรรณเสิศ, นิภา เขื่อนควบ, นวลปรางค์ ไชยตะขบ, สุพนิดา วินิจฉัย และพิสมัย ศรีชาเยช. 2554.วารสารเคหะการเกษตร.มะขามป้อม ผลไม้ลูกเล็กที่ประโยชน์ไม่เล็ก. ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 มีนาคม.142-144 น.,3 มี.ค. 2011 - 29 ก.ย. 2012
  2015 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มวิสาหกิจไร่สานฝันธารน้ำใส อำเภอเมือง จังหวัด ลพบุรี การใช้ประโยชน์ :ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตบาล์มและครีมนวดตำรับโอสถพระนารายณ์,28 พ.ค. 2015 - 30 ก.ย. 2016

  Commercial

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของสุพนิดา 5 ปีล่าสุด

  Year Commercial 7
  2005 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มก การใช้ประโยชน์ :ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์โลชั่นสปาบำรุงผิวทดลองจำหน่ายในงานต่างๆเช่น โครงการหลวง งานเกษตรแฟร์ เป็นต้น,9 ส.ค. 2005 - 17 ส.ค. 2009
  2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทไบโอวูแมนท์ การใช้ประโยชน์ :นำไปเป็นวัตถุดิบประกอบเครื่องสำอาง,16 มี.ค. 2010 - 23 ก.ย. 2010
  2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทไบโอวูแมน และบริษัทผลิตเครื่องสำอางจำนวน 3 ราย การใช้ประโยชน์ :นำโปรตีนที่สกัดได้ แลน้ำมัน นีโอโซมผสมโปรตีนและไหมไปใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอาง,10 ส.ค. 2010 - 23 ก.ย. 2010
  2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาคเอกชน การใช้ประโยชน์ :ผลิตภัณฑ์โทนเนอร์ ครีมยกกระชับผิว ครีมบำรุงผมชนิดไม่ต้องล้างออก,1 ธ.ค. 2009 - 23 ก.ย. 2010
  2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทเอกชน 2 ราย การใช้ประโยชน์ :นำไลโบโซมจากมะขามป้อมไปผลิตประกอบในเครื่องสำอางหลายชนิด,20 ส.ค. 2010 - 23 ก.ย. 2010
  2013 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท เมดิฟูดส์ ประเทศไทย จำกัด การใช้ประโยชน์ :“การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสต และโปรตีนอัลบูมินจากรำข้าวหีบเย็นสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ” ,13 ส.ค. 2013 - 31 มี.ค. 2015
  2016 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท เมดิฟูดส์ ประเทศไทย จำกัด ขอทุน ITAP การใช้ประโยชน์ :การพัฒนากระบวนการผลิตโปรตีนและโปรตีนไฮโดรไลเสทเข้มข้นสูงจากรำข้าว ,15 พ.ย. 2016 - 30 มิ.ย. 2017