Person Image

  Education

  • Ph.D. ( Biological and Agricultural Engineering ), University of California, Davis , U.S.A.
  • วท.ม. ( เทคโนโลยีการอาหาร ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
  • วท.บ. ( เทคโนโลยีการอาหาร ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
  • น.บ. (กฏหมายระหว่างประเทศ ), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , ไทย

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของรังสินี

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของรังสินี 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 30
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :สมบัติทางกายภาพและทางกลของแผ่นฟิล์มกล้วยที่เสริมเส้นใยธรรมชาติ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,1 ส.ค. 2008 - 8 ส.ค. 2010
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :สมบัติทางกายภาพและทางกลของแผ่นฟิล์มกล้วยที่เสริมเส้นใยธรรมชาติ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,30 ก.ย. 2008 - 30 เม.ย. 2010
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ฟิล์มบริโภคได้จากมะม่วงต่อคุณภาพของมะม่วงตัดแต่ง แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก.,1 ม.ค. 2007 - 22 เม.ย. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02212499 ชื่อวิชา Food Engineering Project,1 มิ.ย. 2010 - 30 เม.ย. 2011
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :พลาสติกย่อยสลายได้จากแป้งกล้วยและพอลีแลกติกแอซิดร่วมกับสารสกัดจากข่าเพื่อต้านเชื้อแบคทีเรีย แหล่งทุน :ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร,1 มิ.ย. 2010 - 30 เม.ย. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02212499 ชื่อวิชา Food Engineering Project,1 มิ.ย. 2011 - 31 พ.ค. 2012
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การสกัดสารต้านเชื้อจุลินทรีย์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน,3 พ.ย. 2008 - 30 เม.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตและการศึกษาสมบัติเฉพาะของฟิล์มซูปราโมเลกุลจากเซริซินด้วยเทคนิคการประกอบได้เอง แหล่งทุน :สวพ,4 ก.พ. 2009 - 3 ก.พ. 2011
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02212499 ชื่อวิชา Food Engineering Project,1 มิ.ย. 2010 - 30 เม.ย. 2011
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเตรียมสารอนุภาคขนาดนาโนจากแป้งกล้วยร่วมกับสารต้านเชื้อจุลินทรีย์ตามธรรมชาติ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,30 พ.ย. 2010 - 31 พ.ค. 2012
  2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053497 ชื่อวิชา Seminar,1 ส.ค. 2020 - 15 ส.ค. 2020
  2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053421 ชื่อวิชา Packaging in Food Industry,1 ส.ค. 2020 - 15 ส.ค. 2020
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :สมบัติทางกายภาพและทางกลของแผ่นฟิล์มกล้วยที่เสริมเส้นใยธรรมชาติ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,1 ส.ค. 2008 - 8 ส.ค. 2010
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :สมบัติทางกายภาพและทางกลของแผ่นฟิล์มกล้วยที่เสริมเส้นใยธรรมชาติ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,3 มึ.ค. 2008 - 30 เม.ย. 2010
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :สมบัติทางกายภาพและทางกลของแผ่นฟิล์มกล้วยที่เสริมเส้นใยธรรมชาติ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก.,4 ส.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาการผลิตกระดาษเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์สำหรับดูดซับก๊าซเอทิลีนเพื่อรักษาคุณภาพและยืดอายุของผลไม้หลั แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก.,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02212499 ชื่อวิชา Food Engineering Project,1 มิ.ย. 2011 - 31 พ.ค. 2012
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :สารสกัดจากวัสดุเหลือทิ้งของมะม่วงเพื่อนำมาใช้เป็นองค์ประกอบของฟิล์มย่อยสลายได้ แหล่งทุน :ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร,1 พ.ย. 2011 - 31 พ.ค. 2012
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาสารเคลือบผิวชนิดใหม่ที่มีสมบัติในการต้านเชื้อจุลินทรีย์ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,1 ก.พ. 2010 - 30 ก.ย. 2012
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตและการศึกษาสมบัติเฉพาะของฟิล์มซูปราโมเลกุลจากเซริซินด้วยเทคนิคการประกอบได้เอง แหล่งทุน :สวพ. 2553,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2011
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :พัฒนาการผลิตกระดาษเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์สำหรับดูดซับก๊าซเอทิลีนเพื่อรักษาคุณภาพและยืดอายุของผลไม้หลังกา แหล่งทุน :อุดหนุนวิจัย มก.,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2012
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตและการศึกษาสมบัติเฉพาะของฟิล์มซูปราโมเลกุลจากเซริซินด้วยเทคนิคการประกอบได้เอง แหล่งทุน :สวพ,4 ก.พ. 2010 - 3 ก.พ. 2011
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาสารเคลือบผิวชนิดใหม่ที่มีสมบัติในการต้านเชื้อจุลินทรีย์ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก.,31 ต.ค. 2009 - 31 ต.ค. 2012
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02212499 ชื่อวิชา Food Engineering Project,2 มิ.ย. 2008 - 31 มึ.ค. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การสกัดสารต้านเชื้อจุลินทรีย์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ,2 มิ.ย. 2008 - 31 มึ.ค. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเตรียมสารอนุภาคขนาดนาโนจากแป้งกล้วยร่วมกับสารต้านเชื้อจุลินทรีย์ตามธรรมชาติ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก.,31 ต.ค. 2010 - 1 เม.ย. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเตรียมและสมบัติของนาโนคอมโพสิตฟิล์มจากแป้งกล้วยร่วมกับสารอนุภาคขนาดนาโนจากแป้งกล้วยหรือสารประเภท แหล่งทุน :สนับสนุนงานวิจัย มก,31 ธ.ค. 2012 - 30 ธ.ค. 2014
  2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053421 ชื่อวิชา Packaging in Food Industry,1 ส.ค. 2019 - 15 ส.ค. 2020
  2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053302 ชื่อวิชา Food Packaging Technology,21 ธ.ค. 2019 - 15 ก.พ. 2020
  2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053421 ชื่อวิชา Packaging in Food Industry,1 ส.ค. 2020 - 15 ส.ค. 2020

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของรังสินี 4 ปีล่าสุด

  Year Public 5
  2005 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ร่วมกับ ธกส. การใช้ประโยชน์ :การทำกระดาษจากฟางข้าวเพื่อใช้พิมพ์สกรีน,14 มึ.ค. 2005 - 20 มึ.ค. 2005
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Pulp and Paper Technology, AIT การใช้ประโยชน์ :ไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยของนิสิต,2 ก.ค. 2009 - 2 ส.ค. 2009
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :PHTRC-UPLB College Librian การใช้ประโยชน์ :เป็นประโยชน์ต่อนิสิตในประเทศฟิลิปปินส์,22 ก.ค. 2009 - 16 ก.ย. 2009
  2019 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วารสารวิชาการ การใช้ประโยชน์ :การอ้างอิงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ,1 ส.ค. 2019 - 15 ส.ค. 2020
  2020 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Food Hydrocolloids การใช้ประโยชน์ :การอ้างอิงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ,1 ส.ค. 2020 - 15 ส.ค. 2020