Person Image

  Education

  • B.S.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • M.S.(Food Science), University of Masachusetts at Amherst , สหรัฐอเมริกา
  • Ph.D.(Food Science), University of Massachusetts at Amherst , สหรัฐอเมริกา, 2546

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของปฐมา

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของปฐมา 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 15
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 056486 ชื่อวิชา Feed Manufaturing Technology,1 มิ.ย. 2007 - 1 ต.ค. 2007
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 056486 ชื่อวิชา Feed Manufaturing Technology,2 มิ.ย. 2008 - 1 ต.ค. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวิจัยการลดพลังงานในการผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบประเภทแป้งโดยใช้กระบวนการแบบขั้นตอนเดียวที่ไม่ใช้ความ แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,28 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 044527 ชื่อวิชา Feed Quality Assurance,8 ม.ค. 2007 - 28 ก.พ. 2007
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัทก้าวหน้าอาหารสัตว์จำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพเม็ดอาหาร,21 พ.ค. 2009 - 21 พ.ค. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเตรียมและสมบัติของแป้งมันสำปะหลังละลายน้ำได้โดยการย่อยด้วยกรดในเอทานอล แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเตรียมและสมบัติของแป้งมันสำปะหลังละลายน้ำได้โดยการย่อยด้วยกรดในเอทานอล แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :กรดไขมันที่เป็นองค์ประกอบและสมบัติของน้ำมันศรีทองและเมทิลเอสเทอร์ แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเตรียมและสมบัติของแป้งมันสำปะหลังละลายน้ำได้โดยการย่อยด้วยกรดในเอทานอล แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาแป้งมันสำปะหลังคาร์บอกซีเมทิลที่ผ่านการย่อยด้วยกรดเพื่อใช้สำหรับการเคลือบฟิล์ม แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.,1 ต.ค. 2015 - 30 ก.ย. 2016
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาสารก่อเจลจากแป้งมันสำปะหลังดัดแปรร่วมระหว่างวิธีคาร์บอกซีเมทิลเลชันและการสร้างพันธะเชื่อมข้า แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.,1 ต.ค. 2016 - 30 ก.ย. 2017
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้กรดอินทรีย์ชนิดต่างๆ เป็นสารเชื่อมข้ามสำหรับการเตรียมไฮโดรเจลจากแป้งมันสำปะหลังคาร์บอกซีเมทิล แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :กรดไขมันที่เป็นองค์ประกอบและสมบัติของน้ำมันศรีทองและเมทิลเอสเทอร์ แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2011
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเตรียมและสมบัติของแป้งมันสำปะหลังละลายน้ำได้โดยการย่อยด้วยกรดในเอทานอล แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาไฮโดรเจลจากแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้เป็นวัสดุนำส่งยาและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ,1 มิ.ย. 2012 - 30 พ.ย. 2013