Person Image

  Education

  • วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • Ph.D. ( Plant Breeding ), Iowa State University , U.S.A.

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของบุบผา

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของบุบผา 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 12
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 029471 ชื่อวิชา Principles of Plant Breeding,30 มึ.ค. 2009 - 15 พ.ค. 2009
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเขตจังหวัดสิงห์บุรี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :พันธุ์ข้าวและการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว,30 พ.ค. 2007 - 30 พ.ค. 2007
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาพันธุ์ทานตะวันเพื่อทนทานต่อสภาพแห้งแล้งและดินเค็ม (2552) แหล่งทุน :สวพ. มก.,1 ต.ค. 2008 - 31 ต.ค. 2010
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02029472 ชื่อวิชา Techniques in Plant Breeding,10 ม.ค. 2011 - 21 ม.ค. 2011
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02029472 ชื่อวิชา Techniques in Plant Breeding,1 ต.ค. 2010 - 28 ก.พ. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02029432 ชื่อวิชา Field Crops for Industry II,1 มิ.ย. 2011 - 28 ก.พ. 2014
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003575 ชื่อวิชา Advanced Plant Breeding I,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02029432 ชื่อวิชา Field Crops for Industry II,7 มิ.ย. 2010 - 9 มิ.ย. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ปริมาณและองค์ประกอบของโทโคฟีรอลในเมล็ดของเชื้อพันธุกรรมและพันธุ์ลูกผสมทางการค้าของทานตะวัน แหล่งทุน :ศนวท,1 ม.ค. 2009 - 31 ธ.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003575 ชื่อวิชา Advanced Plant Breeding I,1 มิ.ย. 2009 - 8 ต.ค. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาพันธุ์ทานตะวันเพื่อทนทานต่อสภาพแห้งแล้งและดินเค็ม แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 พ.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ความเป็นไปได้ในการใช้ NIRs เพื่อการวิเคราะห์ตัวอย่างแบบไม่ทำลายในโครงการปรับปรุงพันธุ์พืช แหล่งทุน :สวพ.,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2011