แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของยงยุทธ

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของยงยุทธ 3 ปีล่าสุด

Year Academic 6
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01314422 ชื่อวิชา Wildlife Study & Management Techniques,6 พ.ย. 2018 - 31 ธ.ค. 2018
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ความหลากชนิดของสัตว์ป่าบริเวณแนวเชื่อมต่อผืนป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ แหล่งทุน :กรมทางหลวง,1 ส.ค. 2017 - 30 พ.ย. 2018
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ความหลากชนิดของสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ก.พ. 2018 - 31 ธ.ค. 2018
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01314422 ชื่อวิชา Wildlife Study & Management Techniques,3 มิ.ย. 2019 - 30 ก.ย. 2019
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกภาคสนาม ของนิสิตและเจ้าหน้าที่ ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง,12 มิ.ย. 2019 - 10 ก.ค. 2019
2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ความสามารถในการรองรับสัตว์ป่าในพื้นที่กันชน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง แหล่งทุน :UNDP,1 ต.ค. 2018 - 31 ม.ค. 2020