Person Image

  Education

  • Ph.D. (Agricultural and Environmental Biology), The University of Tokyo, ญี่ปุ่น, 2551
  • วท.ม.(พืชสวน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • วท.บ.(พืชสวน) เกียรตินืยมอันดับสอง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2536

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของพัชรียา

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของพัชรียา 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 33
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01018571 ชื่อวิชา Information & Communication Tech.in Agri.Sys.,1 ก.พ. 2010 - 29 ก.พ. 2012
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007433 ชื่อวิชา Orchidology,19 ก.พ. 2015 - 26 ก.พ. 2015
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007433 ชื่อวิชา Orchidology,19 ก.พ. 2015 - 26 ก.พ. 2015
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007433 ชื่อวิชา Orchidology,19 ก.พ. 2015 - 26 ก.พ. 2015
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007433 ชื่อวิชา Orchidology,10 ส.ค. 2011 - 12 มี.ค. 2015
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007531 ชื่อวิชา Physiology of Ornamental Plant Production,20 ม.ค. 2015 - 17 ก.พ. 2015
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007431 ชื่อวิชา Floriculture,22 ส.ค. 2011 - 20 ส.ค. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007454 ชื่อวิชา Plant Growth Regulators in Horticulture,12 ก.ย. 2013 - 9 ต.ค. 2014
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007431 ชื่อวิชา Floriculture,22 ส.ค. 2011 - 20 ส.ค. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007454 ชื่อวิชา Plant Growth Regulators in Horticulture,12 ก.ย. 2013 - 9 ต.ค. 2014
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007531 ชื่อวิชา Physiology of Ornamental Plant Production,20 ม.ค. 2015 - 20 ม.ค. 2015
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007531 ชื่อวิชา Physiology of Ornamental Plant Production,17 ธ.ค. 2013 - 24 ก.พ. 2015
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007454 ชื่อวิชา Plant Growth Regulators in Horticulture,12 ก.ย. 2013 - 9 ต.ค. 2014
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007433 ชื่อวิชา Orchidology,12 ก.พ. 2015 - 26 ก.พ. 2015
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007531 ชื่อวิชา Physiology of Ornamental Plant Production,1 ก.พ. 2014 - 28 ก.พ. 2014
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ช่อง 7 สี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เกษตรกรข้องใจ : วิธีแก้ปัญหาน้ำเค็ม,27 ม.ค. 2015 - 30 ม.ค. 2015
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ความเค็มของน้ำ กับการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ และพืชสวนอื่น ในงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) ณ ศูนย์เรียนรู้การผลิตกล้วยไม้คุณภาพ GAP อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร,19 พ.ค. 2016 - 19 พ.ค. 2016
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมส่งเสริมการเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ผลการวิจัยเพื่อศึกษาผลกระทบของน้ำเค็มต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ ณ คุ้มพญาซอ รีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม,17 ก.พ. 2016 - 17 ก.พ. 2016
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.สมุทรสาคร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ผลการวิจัยเพื่อศึกษาผลกระทบของน้ำเค็มต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ และลักษณะการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร,4 มี.ค. 2016 - 4 มี.ค. 2016
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อผลผลิตและการจัดการกล้วยไม้สกุลหวายและสกุลแวนด้าเพื่อการค้าฯ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก.,7 ก.พ. 2017 - 31 มี.ค. 2018
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเก็บรักษาพันธุ์วานิลลาในสภาพปลอดเชื้อ แหล่งทุน :ทุนส่วนตัว,1 ก.ย. 2014 - 30 ก.ย. 2015
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007555 ชื่อวิชา Plant Tissue Culture in Agriculture,15 ก.พ. 2018 - 26 เม.ย. 2018
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007596 ชื่อวิชา Selected Topics in Horticulture,31 ม.ค. 2016 - 6 พ.ค. 2016
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007521 ชื่อวิชา Physiology of Vegetable Production,13 ก.ย. 2011 - 24 ก.พ. 2015
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007521 ชื่อวิชา Physiology of Vegetable Production,13 ก.ย. 2011 - 24 ก.พ. 2015
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007521 ชื่อวิชา Physiology of Vegetable Production,13 ก.ย. 2011 - 24 ก.พ. 2015
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007521 ชื่อวิชา Physiology of Vegetable Production,13 ก.ย. 2011 - 24 ก.พ. 2015
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007521 ชื่อวิชา Physiology of Vegetable Production,13 ก.ย. 2011 - 24 ก.พ. 2015
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007531 ชื่อวิชา Physiology of Ornamental Plant Production,20 ม.ค. 2015 - 20 ม.ค. 2015
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01007531 ชื่อวิชา Physiology of Ornamental Plant Production,20 ม.ค. 2015 - 20 ม.ค. 2015
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานเกษตรอำเภอกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ความเค็มของน้ำ กับการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ และพืชสวนอื่น ในงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) ณ ศูนย์เรียนรู้การผลิตกล้วยไม้คุณภาพ GAP อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร,19 พ.ค. 2016 - 19 พ.ค. 2016
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมส่งเสริมการเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ผลการวิจัยเพื่อศึกษาผลกระทบของน้ำเค็มต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ ณ คุ้มพญาซอ รีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม,17 ก.พ. 2016 - 17 ก.พ. 2016
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.สมุทรสาคร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ผลการวิจัยเพื่อศึกษาผลกระทบของน้ำเค็มต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ และลักษณะการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร,4 มี.ค. 2016 - 4 มี.ค. 2016

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของพัชรียา 1 ปีล่าสุด

  Year Public 2
  2016 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรววงเกษตรและสหกรณ์ การใช้ประโยชน์ :ผู้วิจัยได้เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับจากงานวิจัยให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ ทำให้เกษตรกรได้รับความรู้ ความเข้าใจ และนำไปใช้ทั้งในเรื่องเกี่ยวกับค่ามาตรฐานการนำไฟฟ้า (Electrical Conductivity; EC) น้อยกว่าหรือเท่า 750 uS/cm เมื่อน้ำมีค่า EC สูงกว่า 750 uS/cm ทำให้เกษตรกรไม่กล้านำน้ำเค็มมาใช้รดกล้วยไม้ หรือซื้อน้ำจืดมาใช้รดกล้วยไม้ ทำให้เพิ่มต้นทุนการผลิต และแนะนำให้เกษตรกรซื้อเครื่องวัดค่า EC ไว้ตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ใช้สำหรับรดกล้วยไม้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกร,4 มี.ค. 2016 - 4 มี.ค. 2016
  2016 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรววงเกษตรและสหกรณ์ การใช้ประโยชน์ :ผู้วิจัยได้เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับจากงานวิจัยให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ ทำให้เกษตรกรได้รับความรู้ ความเข้าใจ และนำไปใช้ทั้งในเรื่องเกี่ยวกับค่ามาตรฐานการนำไฟฟ้า (Electrical Conductivity; EC) น้อยกว่าหรือเท่า 750 uS/cm เมื่อน้ำมีค่า EC สูงกว่า 750 uS/cm ทำให้เกษตรกรไม่กล้านำน้ำเค็มมาใช้รดกล้วยไม้ หรือซื้อน้ำจืดมาใช้รดกล้วยไม้ ทำให้เพิ่มต้นทุนการผลิต และแนะนำให้เกษตรกรซื้อเครื่องวัดค่า EC ไว้ตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ใช้สำหรับรดกล้วยไม้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกร,4 มี.ค. 2016 - 4 มี.ค. 2016

  Commercial

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของพัชรียา 1 ปีล่าสุด

  Year Commercial 2
  2018 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มกล้วยไม้แปลงใหญ่ ท่าเสา, คลัสเตอร์กล้วยไม้, บริษัทส่งออก (เช่น บริษัท กล้วยไม้ไทย จำกัด) การใช้ประโยชน์ :ได้นำองค์ความรู้ไปใช้ในการรับมือกับปัญหาน้ำเค็มที่เกิดขึ้นในทุกปี ดังจะเห็นได้จาก ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึง มีนาคม 2561 เกษตรกรสามารถใช้ค่า EC จากผลงานวิจัยมาประกอบการตัดสินใจในการให้น้ำกล้วยไม้ ซึ่งช่วยลดความเสียหายจากการปล่อยให้กล้วยไม้ตายจากการไม่รดน้ำ หรือเสียหายจากการใช้น้ำเค็มรด รวมทั้งเป็นการลดต้นทุนในกรณีที่ซื้อน้ำจืดมาเจือจางกับน้ำเค็มก่อนที่จะใช้รดกล้วยไม้ โดยจะแตกต่างจากช่วงแล้งในปี 2557-2558 ที่เกษตรกรได้รับผลกระทบจากน้ำเค็มอย่างรุนแรงดังปรากฏในสื่อต่างๆ,1 ม.ค. 2018 - 30 ก.ค. 2019
  2018 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มกล้วยไม้แปลงใหญ่ ท่าเสา, คลัสเตอร์กล้วยไม้, บริษัทส่งออก (เช่น บริษัท กล้วยไม้ไทย จำกัด) การใช้ประโยชน์ :ได้นำองค์ความรู้ไปใช้ในการรับมือกับปัญหาน้ำเค็มที่เกิดขึ้นในทุกปี ดังจะเห็นได้จาก ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึง มีนาคม 2561 เกษตรกรสามารถใช้ค่า EC จากผลงานวิจัยมาประกอบการตัดสินใจในการให้น้ำกล้วยไม้ ซึ่งช่วยลดความเสียหายจากการปล่อยให้กล้วยไม้ตายจากการไม่รดน้ำ หรือเสียหายจากการใช้น้ำเค็มรด รวมทั้งเป็นการลดต้นทุนในกรณีที่ซื้อน้ำจืดมาเจือจางกับน้ำเค็มก่อนที่จะใช้รดกล้วยไม้ โดยจะแตกต่างจากช่วงแล้งในปี 2557-2558 ที่เกษตรกรได้รับผลกระทบจากน้ำเค็มอย่างรุนแรงดังปรากฏในสื่อต่างๆ,1 ม.ค. 2018 - 30 ก.ค. 2019