Person Image

  Education

  • ปร.ด.(เคมี) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของปิติ

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของปิติ 2 ปีล่าสุด

  Year Academic 6
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403345 ชื่อวิชา Compu Simu Chem & Chem Engineer,3 เม.ย. 2017 - 7 เม.ย. 2017
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403345 ชื่อวิชา Compu Simu Chem & Chem Engineer,3 เม.ย. 2017 - 7 เม.ย. 2017
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403345 ชื่อวิชา Compu Simu Chem & Chem Engineer,3 เม.ย. 2017 - 7 เม.ย. 2017
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403345 ชื่อวิชา Compu Simu Chem & Chem Engineer,3 เม.ย. 2017 - 8 เม.ย. 2017
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403345 ชื่อวิชา Compu Simu Chem & Chem Engineer,3 เม.ย. 2017 - 7 เม.ย. 2017
  2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403597 ชื่อวิชา Seminar,1 ส.ค. 2019 - 31 ต.ค. 2019