Person Image

  Education

  • Ph.D. (Food Science), Purdue University, U.S.A., 2549
  • M.Sc. (Food Technology), The University of New South Wales, Australia, 2532
  • วท.บ.(เทคโนโลยีทางอาหาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2529

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของสิริชัย

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของสิริชัย 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 28
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวไทย: มหัศจรรย์ข้าวไทย,30 ก.ค. 2009 - 31 ก.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวไทย: มหัศจรรย์ข้าวไทย,30 ก.ค. 2009 - 31 ก.ค. 2009
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Microwave Food Processing Academy,11 ก.ค. 2018 - 12 ก.ค. 2018
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Microwave Food Processing Academy,11 ก.ค. 2018 - 12 ก.ค. 2018
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ต่อยอด แหล่งทุน :ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร,11 ก.ค. 2018 - 12 ก.ค. 2018
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ต่อยอด แหล่งทุน :ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร,11 ก.ค. 2018 - 12 ก.ค. 2018
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :อาหารพร้อมรับประทาน แหล่งทุน :ซีพีเอฟ,11 ก.ค. 2018 - 12 ก.ค. 2018
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :อาหารพร้อมรับประทาน แหล่งทุน :ซีพีเอฟ,11 ก.ค. 2018 - 12 ก.ค. 2018
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมการข้าว ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อบรม Young smart farmer เรื่องนวัตกรรมข้าวไทย,21 มี.ค. 2018 - 21 มี.ค. 2018
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมการข้าว ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อบรม Young smart farmer เรื่องนวัตกรรมข้าวไทย,21 มี.ค. 2018 - 21 มี.ค. 2018
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01060534 ชื่อวิชา Engineering Properties of Foods,28 ก.ค. 2009 - 28 ก.ย. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทตโนโลยีแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประชุมวิชาการ,28 ส.ค. 2008 - 28 ส.ค. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052331 ชื่อวิชา Unit Operation in Food Engineering,3 ส.ค. 2009 - 17 ก.ย. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Food Business Thailand ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :นวัตกรรมการแปรรูปข้าว,26 มี.ค. 2010 - 26 มี.ค. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การล้างผักด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงในระดับนำร่อง แหล่งทุน :ภาคีบัณฑิต สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไหย,4 พ.ย. 2009 - 4 พ.ย. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ผลของกระบวนการหมักต่อปริมาณสารกาบาและคุณภาพของขนมจีนหมักแห้ง แหล่งทุน :สกว.มหาบัณฑิต,1 ส.ค. 2009 - 31 ก.ค. 2010
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01060534 ชื่อวิชา Engineering Properties of Foods,1 ก.ค. 2011 - 1 ส.ค. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01060534 ชื่อวิชา Engineering Properties of Foods,1 ส.ค. 2011 - 1 ก.ย. 2011
  2001 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01060534 ชื่อวิชา Engineering Properties of Foods,2 ก.ค. 2001 - 1 ส.ค. 2001
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ แหล่งทุน :สวพ มก,9 ก.ย. 2014 - 31 ธ.ค. 2015
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป แหล่งทุน :บริษัท ไทยเพรสซิเดนท์ฟูดส์,13 มี.ค. 2018 - 20 มี.ค. 2018
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป แหล่งทุน :บริษัท ไทยเพรสซิเดนท์ฟูดส์,13 มี.ค. 2018 - 13 มี.ค. 2018
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052517 ชื่อวิชา Advanced Food Science,27 พ.ย. 2017 - 27 พ.ย. 2017
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ต่อยอด แหล่งทุน :บริษัท รวมทรัพย์เกษตร,29 มี.ค. 2018 - 29 มี.ค. 2018
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยีการอาหาร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การบรรยายวิชาการ 50 ปี วทอ,31 ก.ค. 2014 - 31 ก.ค. 2014
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01060534 ชื่อวิชา Engineering Properties of Foods,1 ส.ค. 2011 - 1 ก.ย. 2011
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมหม่อนไหมและกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไหม ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การแปรรูปดักแด้ไหมอีรี่,25 เม.ย. 2012 - 25 เม.ย. 2012
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแช่อิ่มอบแห้งผลไม้ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงวและไมโครเวฟในการผลิตเชิงพาณิชย์ แหล่งทุน :สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร,27 ธ.ค. 2013 - 30 เม.ย. 2015

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของสิริชัย 2 ปีล่าสุด

  Year Public 3
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บ้านประโดก โคราช การใช้ประโยชน์ :ผลิตเส้นขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป ในเชิงพาณิชย์,30 ก.ค. 2009 - 17 ก.ย. 2009
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บ้านประโดก โคราช การใช้ประโยชน์ :ผลิตเส้นขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป ในเชิงพาณิชย์,30 ก.ค. 2009 - 17 ก.ย. 2009
  2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย การใช้ประโยชน์ :ผลิตเครื่องล้างผักผลไม้ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงทดลองจำหน่าย 50 เครื่อง ขนาดความจุ 3 ลิตร,28 ส.ค. 2008 - 17 ก.ย. 2009

  Commercial

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของสิริชัย 5 ปีล่าสุด

  Year Commercial 38
  2003 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สหกรณ์สายทิพ การใช้ประโยชน์ :การค้า,6 ม.ค. 2003 - 17 ก.ย. 2009
  2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บ้านประโดก โคราช การใช้ประโยชน์ :ผลิตเส้นขนมจีนกึ่งสำเร็จรูปในเชิงพาณิชย์,30 ก.ค. 2009 - 17 ก.ย. 2009
  2009 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บ้านประโดก โคราช การใช้ประโยชน์ :ผลิตเส้นขนมจีนกึ่งสำเร็จรูปในเชิงพาณิชย์,30 ก.ค. 2009 - 17 ก.ย. 2009
  2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บ. ซีพี อินเตอร์เทรด การใช้ประโยชน์ :ต่อยอด,27 ก.ย. 2010 - 27 ก.ย. 2010
  2013 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท น้ำตาลที เอ็น การใช้ประโยชน์ :ถ่ายทอดเทคโนโลยี,3 มิ.ย. 2013 - 3 มิ.ย. 2013
  2013 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท น้ำตาลที เอ็น การใช้ประโยชน์ :ถ่ายทอดเทคโนโลยี,3 มิ.ย. 2013 - 3 มิ.ย. 2013
  2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ปทุมไรซ์มิลแอนด์แกรนารี การใช้ประโยชน์ :เรียนรู้และเป็นเจ้าของเทคโนโลยี,1 มิ.ย. 2010 - 1 มิ.ย. 2010
  2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ปทุมไรซ์มิลแอนด์แกรนารี การใช้ประโยชน์ :เรียนรู้และเป็นเจ้าของเทคโนโลยี,1 มิ.ย. 2010 - 1 มิ.ย. 2010
  2016 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท สยามกาบาไรซ์ การใช้ประโยชน์ :ผลิตในเชิงพาณิชย์,4 ม.ค. 2016 - 4 ม.ค. 2017
  2016 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท สยามกาบาไรซ์ การใช้ประโยชน์ :ผลิตในเชิงพาณิชย์,4 ม.ค. 2016 - 4 ม.ค. 2017
  2015 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หจก เจเอ็นพีวอน การใช้ประโยชน์ :ผลิตในเชิงพาณิชย์,26 ก.พ. 2015 - 25 ก.พ. 2025
  2015 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หจก เจเอ็นพีวอน การใช้ประโยชน์ :ผลิตในเชิงพาณิชย์,26 ก.พ. 2015 - 25 ก.พ. 2025
  2020 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ไทย เพรสซิเดนท์ฟูดส์ การใช้ประโยชน์ :บรรยายและส่งเล่มวิทยานิพนธ์,26 มิ.ย. 2020 - 26 มิ.ย. 2020
  2020 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ไทย เพรสซิเดนท์ฟูดส์ การใช้ประโยชน์ :บรรยายและส่งเล่มวิทยานิพนธ์,26 มิ.ย. 2020 - 26 มิ.ย. 2020
  2020 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ฟาร์มเตย จำกัด การใช้ประโยชน์ :นำไปผลิตจำหน่ายในเชิงพาริชย์,26 มิ.ย. 2020 - 26 มิ.ย. 2020
  2020 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ฟาร์มเตย จำกัด การใช้ประโยชน์ :นำไปผลิตจำหน่ายในเชิงพาริชย์,26 มิ.ย. 2020 - 26 มิ.ย. 2020
  2020 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท สยาม กาบาไรซ์ จำกัด การใช้ประโยชน์ :นำไปผลิตข้าวกล้องงอก,26 มิ.ย. 2020 - 26 มิ.ย. 2020
  2020 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท สยาม กาบาไรซ์ จำกัด การใช้ประโยชน์ :นำไปผลิตข้าวกล้องงอก,26 มิ.ย. 2020 - 26 มิ.ย. 2020
  2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท เพนตาอิมเพกซ์ การใช้ประโยชน์ :ต่อยอด,27 ก.ย. 2010 - 27 ก.ย. 2010
  2011 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท อัลบาทรอส การใช้ประโยชน์ :ต่อยอด ปรับปรุงกระบวนการผลิต,2 มิ.ย. 2011 - 2 มิ.ย. 2011
  2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :[บ ปทุมไรซ์มิลแอนด์แกรนารี การใช้ประโยชน์ :ต่อยอด,1 ก.พ. 2012 - 1 ก.พ. 2012
  2011 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงก๋วยเตี๋ยวรุ่งเจริญพาณิชย์ การใช้ประโยชน์ :ต่อยอด,8 ก.พ. 2011 - 8 ก.พ. 2011
  2011 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท อัลบาทรอส การใช้ประโยชน์ :ปรับปรุงกระบวนการผลิต,7 ม.ค. 2011 - 7 ม.ค. 2011
  2011 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทแป้งทองอุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์ :ปรับปรุงกระบวนการผลิต,7 ม.ค. 2011 - 7 ม.ค. 2011
  2011 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ปทุมไรซมิล แอนด์แกรนารี การใช้ประโยชน์ :ต่อยอด,8 ก.พ. 2011 - 8 ก.พ. 2011
  2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ข้าวอิ่มทิพย์ การใช้ประโยชน์ :ต่อยอด,1 ก.พ. 2012 - 1 ก.พ. 2012
  2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บ ปทุมไรซ์มิล แอนดืแกรนารี การใช้ประโยชน์ :ต่อยอด,1 ก.พ. 2012 - 1 ก.พ. 2012
  2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงงานน้ำตาลวังขนาย การใช้ประโยชน์ :ต่อยอด,1 ก.พ. 2012 - 1 ก.พ. 2012
  2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บ ปทุมไรซ์มิลแอนด์แกรนารี การใช้ประโยชน์ :ต่อยอด,1 ก.พ. 2012 - 1 ก.พ. 2012
  2011 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สมาคมวิทยาศาสตร์การอาหารและการการประกอบอาหารแห่งสาธารณรัฐเกาหลี การใช้ประโยชน์ :อบรม,11 พ.ย. 2011 - 11 พ.ย. 2011
  2002 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมหม่อนไหมและกลุ่มเกษตรกร การใช้ประโยชน์ :นำไปแปรรูปสร้างรายได้และส่งออก,25 เม.ย. 2002 - 25 เม.ย. 2012
  2002 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท สยามกาบาไรซ์ การใช้ประโยชน์ :ผลิตข้าวกล้องเริ่มงอก,30 เม.ย. 2002 - 30 เม.ย. 2012
  2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงงานน้ำตาลวังขนาย การใช้ประโยชน์ :ต่อยอด,1 ก.พ. 2012 - 1 ก.พ. 2012
  2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ทุมไรซ์มิลแอนด์แกรนารี การใช้ประโยชน์ :ต่อยอด,1 ก.พ. 2012 - 1 ก.พ. 2012
  2011 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงงานน้ำตาลวังขนาย การใช้ประโยชน์ :นำไปต่อยอด,1 ก.พ. 2011 - 1 ก.พ. 2011
  2012 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท สยามกาบาไรซ์ การใช้ประโยชน์ :ต่อยอด,1 ก.พ. 2012 - 1 ก.พ. 2012
  2014 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท มโนราห์ข้าวเกรียบกุ้ง การใช้ประโยชน์ :ต่อยอดโดย สกว สนับสนุนทุน พวอ ปริญญาโท,1 ส.ค. 2014 - 31 ธ.ค. 2015
  2020 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด การใช้ประโยชน์ :บรรยายและส่งเล่มวิทยานิพนธ์,26 มิ.ย. 2020 - 26 มิ.ย. 2020