แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของวราภรณ์

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของวราภรณ์ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 23
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403422 ชื่อวิชา Introduction to Theoretical Organic Chemistry,1 ก.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาเชิงทฤษฎีของการเลือกสเทอริโอเคมีของตัวเร่งปฏิกิริยาอินทรีย์ในปฏิกิริยาแมนนิช ตอน2 แหล่งทุน :ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2011
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403699 ชื่อวิชา Thesis,1 ต.ค. 2014 - 31 ก.ค. 2015
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาการเป็นตัวยับยั้งเอนไซม์เพปซินและพาเพนของสารเชิงซ้อนของโลหะรูทีเนียมกับอนุพันธ์ของสารประกอบไ แหล่งทุน :ทุนสนับสนุนงานวิจัย มก. ปี 2560 ,1 ต.ค. 2016 - 30 ก.ย. 2017
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 001599 ชื่อวิชา Thesis,3 พ.ย. 2008 - 27 ก.พ. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403312 ชื่อวิชา Inorganic Chemistry I,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 001599 ชื่อวิชา Thesis,29 ต.ค. 2007 - 29 ก.พ. 2008
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาเชิงทฤษฎีของการเลือกสเทอริโอเคมีของตัวเร่งปฏิกิริยาอินทรีย์ในปฏิกิริยาแมนนิช ตอน2 แหล่งทุน :ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์,1 ม.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403599 ชื่อวิชา Thesis,1 พ.ย. 2008 - 1 พ.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 001598 ชื่อวิชา Special Problems,4 พ.ย. 2008 - 26 ก.พ. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403623 ชื่อวิชา Advanced Physical Organic Chemistry,9 พ.ย. 2009 - 17 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403422 ชื่อวิชา Introduction to Theoretical Organic Chemistry,14 มิ.ย. 2010 - 16 ก.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403524 ชื่อวิชา Stereochemistry,11 ม.ค. 2010 - 19 ก.พ. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403524 ชื่อวิชา Stereochemistry,11 ม.ค. 2010 - 19 ก.พ. 2010
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 403422 ชื่อวิชา Introduction to Theoretical Organic Chemistry,16 มิ.ย. 2008 - 19 ก.ย. 2008
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403422 ชื่อวิชา Introduction to Theoretical Organic Chemistry,1 ก.ค. 2009 - 18 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403623 ชื่อวิชา Advanced Physical Organic Chemistry,2 พ.ย. 2009 - 25 ก.พ. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403522 ชื่อวิชา Physical Organic Chemistry,11 ม.ค. 2010 - 26 ก.พ. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403422 ชื่อวิชา Introduction to Theoretical Organic Chemistry,1 ก.ค. 2010 - 23 ก.ย. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :นวัตกรรมวิจัยเพื่อค้นหายาต้านเอดส์ (ระยะที่ 2) และ Theoretical Investigation of Strecker Reaction แหล่งทุน :สกว และ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มก,1 พ.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01055522 ชื่อวิชา Industrial Technology of Textile Chemistry,1 พ.ย. 2012 - 1 มึ.ค. 2013
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403599 ชื่อวิชา Thesis,12 ม.ค. 2015 - 30 พ.ค. 2016
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01403597 ชื่อวิชา Seminar,24 ส.ค. 2015 - 31 ส.ค. 2015