Person Image

Administration

  • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ(รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Education

  • อ.บ.(ภาษาญี่ปุ่น), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2525
  • M.A.(Japanese Literature), Keio University, ญี่ปุ่น, 2530
  • Ph.D.(Area and Culture Studies), Tokyo University of Foreign Studies, ญี่ปุ่น, 2541

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของสร้อยสุดา

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของสร้อยสุดา 3 ปีล่าสุด

Year Academic 3
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 358221 ชื่อวิชา Japanese Reading and Oral Reports,4 มิ.ย. 2007 - 21 ก.ย. 2007
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Japan Foundation, Bangkok ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :คอร์สสัมมนาครูสอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย ในหัวข้อกลยุทธ์การอ่านสู่การเขียนและการรายงานหน้าชั้น,1 พ.ค. 2008 - 1 พ.ค. 2008
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Tokyo University of Foreing Studies,Japan ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :บรรยายให้กับนักศึกษาวิชาเอกภาษาเขมรระหว่างได้รับทุนสกอ.ทำวิจัยอยู่ที่Tokyo University of Foreing Studies,Japan หัวข้อ การศึกษาภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย,30 เม.ย. 2009 - 15 มิ.ย. 2009