Person Image

  Education

  • วท.บ.(พืชสวน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2526
  • B.S.(Food Science), Utah St. University , สหรัฐอเมริกา, 2528
  • M.S.( Food Science ), Washington State University , สหรัฐอเมริกา, 2530
  • Ph.D.(Food Science ), Washington State University , สหรัฐอเมริกา, 2536

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของเกศศิณี

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของเกศศิณี 4 ปีล่าสุด

  Year Academic 9
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตผงอินูลินสกัดจากหัวแก่นตะวันในระดับนำร่องพร้อมทั้งการประเมินทางเศรษฐศาสตร์ แหล่งทุน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,20 พ.ค. 2013 - 29 พ.ค. 2015
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกรรมวิธีผลิตข้าวแกงทอด ข้าวน้ำผัก และข้าวผักแท่ง,18 ส.ค. 2015 - 19 ส.ค. 2015
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกรรมวิธีผลิตข้าวแกงทอด ข้าวน้ำผัก และข้าวผักแท่ง,20 ส.ค. 2015 - 21 ส.ค. 2015
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกรรมวิธีผลิตข้าวแกงทอด ข้าวน้ำผัก และข้าวผักแท่ง,15 ส.ค. 2015 - 16 ส.ค. 2015
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :AVRDC-The World Vegetable Center ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Indigenous Vegetables for Better Nutrition and Health in ASEAN,16 ธ.ค. 2009 - 18 ธ.ค. 2009
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02738498 ชื่อวิชา Special Problems,30 ก.ย. 2013 - 27 ธ.ค. 2013
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :AVRDC-The World Vegetable Center ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Indigenous Vegetables for Better Nutrition and Health in ASEAN,16 ธ.ค. 2009 - 18 ธ.ค. 2009
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ฝึกงานหลักสูตรเฉพาะทางเรื่องการพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์มะขามแผ่นเหรียญ และ เรื่องการประเมินคุณค่าอาหารทางโภชนาการและอาหารฮาลาล,7 ต.ค. 2013 - 1 พ.ย. 2013
  2022 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054341 ชื่อวิชา Chemical and Physical Quality Measurement,11 ก.ค. 2022 - 5 ส.ค. 2022

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของเกศศิณี 5 ปีล่าสุด

  Year Public 6
  2015 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ชุมชนบ้านต้นแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ การใช้ประโยชน์ :เจ้าหน้าที่อาสาแรงงานที่เข้ารับการฝึกอบรมที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ นำความรู้และวิธีการทำข้าวผักแท่งที่ได้รับมาถ่ายทอดสู่กลุ่มแม่บ้านเพื่อผลิตจำหน่าย,3 ต.ค. 2015 - 4 ต.ค. 2015
  2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การใช้ประโยชน์ :นิทรรศการจัดแสดงและถ่ายทอดผลงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมอาหาร,9 ก.ย. 2014 - 11 ก.ย. 2014
  2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานเทศบาลตำบลชากไทย จ.จันทบุรี การใช้ประโยชน์ :วิทยากร บรรยายเรื่อง คุณค่าทางสุขภาพของผักและอาหารท้องถิ่น,18 มี.ค. 2011 - 18 มี.ค. 2011
  2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ผู้สนใจ การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่ข้อมูลชนิดของผักแนมที่รับประทานคู่กับน้ำพริกมาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงประโยชน์ของผักชนิดต่าง ๆ ในวารสารเคหการเกษตร หัวข้อต้านมะเร็งด้วยน้ำพริกผักแนม,7 ก.ค. 2010 - 31 ก.ค. 2010
  2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Facebook Page นานาสาระเพื่อสุขภาพที่ดี การใช้ประโยชน์ :นานาสาระเพื่อสุขภาพที่ดี,12 พ.ย. 2013 - 25 เม.ย. 2016
  2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :food industry network co.,ltd. การใช้ประโยชน์ :วิทยากรบรรยาย เรื่องผลิตภัณฑ์อาหารสร้างสุขภาพ: เรียนร้จากต้นแบบเพื่อการพํฒนา,5 มี.ค. 2011 - 5 มี.ค. 2011