แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของปิยมา

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของปิยมา 5 ปีล่าสุด

Year Academic 8
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01372213 ชื่อวิชา Articulatory Phonetics,1 ม.ค. 2013 - 22 มี.ค. 2013
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการสื่อการสอนการอ่านเขียนภาษาไทยพื้นฐานสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน (ระหว่างดำเนินการ) แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย: กองทุนการกุศล กว. 2555-2556,1 ก.ย. 2011 - 30 ก.ย. 2013
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416631 ชื่อวิชา Advanced Molecular Genetics,1 พ.ย. 2019 - 31 มี.ค. 2020
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416631 ชื่อวิชา Advanced Molecular Genetics,1 พ.ย. 2019 - 31 มี.ค. 2020
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416631 ชื่อวิชา Advanced Molecular Genetics,1 พ.ย. 2020 - 31 มี.ค. 2021
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416631 ชื่อวิชา Advanced Molecular Genetics,1 พ.ย. 2019 - 31 มี.ค. 2021
2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การค้นหาและแยกแยะกลไกการควบคุมการทำงานของยีนก่อโรคในเชื้อราโรคไหม้ และการพัฒนาชุดตรวจสอบยีนก่อโรค แหล่งทุน :สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ KURDI,1 ก.ค. 2021 - 30 มิ.ย. 2024
2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416698 ชื่อวิชา Special Problems,12 ก.ค. 2021 - 30 เม.ย. 2022