Person Image

  Education

  • Ph.D.(Animal Science), Gifu University, ญี่ปุ่น, 2541
  • M.S.(Animal Science), Gifu University, ญี่ปุ่น, 2538
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย, 2534

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของชัยภูมิ

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของชัยภูมิ 3 ปีล่าสุด

  Year Academic 19
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002423 ชื่อวิชา Feed & Feedstuff Processing,20 ส.ค. 2010 - 20 ส.ค. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002321 ชื่อวิชา Animal Nutrition,1 ก.ค. 2010 - 1 ก.ค. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002423 ชื่อวิชา Feed & Feedstuff Processing,3 ก.พ. 2010 - 3 ก.พ. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002511 ชื่อวิชา Cellular Metabolism in Animal Production,2 ส.ค. 2010 - 2 ส.ค. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002423 ชื่อวิชา Feed & Feedstuff Processing,10 พ.ค. 2010 - 8 ก.ค. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422561 ชื่อวิชา Experimental Design,1 พ.ย. 2010 - 13 ส.ค. 2011
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002423 ชื่อวิชา Feed & Feedstuff Processing,3 ธ.ค. 2009 - 3 ธ.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002511 ชื่อวิชา Cellular Metabolism in Animal Production,7 ส.ค. 2009 - 7 ส.ค. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002621 ชื่อวิชา Protein Nutrition,10 ส.ค. 2010 - 17 ส.ค. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002621 ชื่อวิชา Protein Nutrition,3 ส.ค. 2010 - 10 ส.ค. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002423 ชื่อวิชา Feed & Feedstuff Processing,7 มิ.ย. 2010 - 8 ก.ค. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002423 ชื่อวิชา Feed & Feedstuff Processing,8 ม.ค. 2010 - 8 ม.ค. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002423 ชื่อวิชา Feed & Feedstuff Processing,24 มิ.ย. 2010 - 24 มิ.ย. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ไวต้า นิวตริชั่น จำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การผลิตอาหารสัตว์ ,16 มิ.ย. 2010 - 16 มิ.ย. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002423 ชื่อวิชา Feed & Feedstuff Processing,7 มิ.ย. 2010 - 8 ก.ค. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002621 ชื่อวิชา Protein Nutrition,4 ส.ค. 2009 - 4 ส.ค. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002423 ชื่อวิชา Feed & Feedstuff Processing,3 ก.ย. 2010 - 3 ก.ย. 2010
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422561 ชื่อวิชา Experimental Design,1 ส.ค. 2017 - 31 พ.ค. 2018
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถิติทดสอบ 4 วิธี สำหรับแผนการทดลองแบบ 2x2x2 แฟคทอเรียล แหล่งทุน :ทุนภาควิชาสถิติ,1 ส.ค. 2017 - 31 พ.ค. 2018

  Commercial

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของชัยภูมิ 1 ปีล่าสุด

  Year Commercial 5
  2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :sumitomo chemical Co., Ltd., Japan การใช้ประโยชน์ :ส่งข้อมูลให้กับบริษัทที่ให้ทุน (sumitomo chemical Co., Ltd., Japan)เพื่อนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์การวางแผนทางการตลาด,1 เม.ย. 2010 - 1 เม.ย. 2010
  2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :sumitomo chemical Co., Ltd., Japan การใช้ประโยชน์ :ข้อมูลที่ส่งให้กับบริษัทที่ให้ทุน,10 มี.ค. 2010 - 5 ก.ค. 2010
  2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :sumitomo chemical Co., Ltd., Japan การใช้ประโยชน์ :ส่งข้อมูลให้กับบริษัทที่ให้ทุน (sumitomo chemical Co., Ltd., Japan)เพื่อนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์การวางแผนทางการตลาด,18 มี.ค. 2010 - 18 มี.ค. 2010
  2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Sumitomo Chemical Co., LTD การใช้ประโยชน์ :ส่งข้อมูลให้ผู้ให้ทุนวิจัย (Sumitomo Chemical Co., LTD) เพื่อนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์การวางแผนทางการตลาด ,22 มี.ค. 2010 - 30 มี.ค. 2010
  2010 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :sumitomo chemical Co., Ltd., Japan การใช้ประโยชน์ :ส่งข้อมูลให้บริษัทที่ให้ทุน (Sumitomo chemical Co., Ltd., Japan) เพื่อนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์การวางแผนทางการตลาด,18 มี.ค. 2010 - 18 มี.ค. 2010